Θέματα της Αγίας Γραφής για ακριβέστερη κατανόηση των λόγων Του Κυρίου και Θεού ημών Ιησού Χριστού και των αγίων αποστόλων      

Η αναδημοσίευση συγκεκριμένων άρθρων κατόπιν άδειας των συντακτών τους, δεν συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή της βιβλικής διδασκαλίας αυτών.Οι επινοημένες θρησκείες, παλιές και νέες, είναι κοινωνική αναγκαιότητα λόγω άγνοιας, παράγοντας αντιπαλότητας και η αιτία που έχει χυθεί τόσο αίμα στον κόσμο.  Ο Ιησούς Χριστός, που είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, είναι υπεράνω των θρησκειών.

For Εnglish click here

Antichrist

“[Little] children, it is the last time: and as you have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists, whereby we know that it is the last time
They went out from us [= apostasy – separation from the first church] but they were not of us; for if they had been of us, they would no doubt have continued with us ...........

read more >> John's Revelation and the destruction of Jerusalem in 70 A.D.

The prevailing view that the book of Revelation refers to the end of the world and the end of the human history is based on extra-biblical sources, sush as the Mayan predictions, the astrologer Nostradamus, Pheebo Apollo along with his priestesses Sibyls and other .... 

read more >> Το τέλος του νόμου ο Χριστός                                                                              Ο νόμος / Παλαιά Διαθήκη «ο παιδαγωγός εις Χριστόν», είχε σαρκικές διατάξεις λατρείας (βρώματα, πόματα, διαφόρους βαπτισμούς) διατεταγμένες έως καιρού διορθώσεως και εδόθη εκ διαταγών αγγέλων εις το δωδεκάφυλο έθνος του Ισραήλ, αλλά αυτοί δεν εφύλαξαν αυτόν. Διαθέτης της Παλαιάς ήταν ο "Δεσπότης πάντων" ......

διαβάστε περισσότερα >>  


Ιουδαϊσμός - Χριστιανισμός και η θρησκεία των Οικουμενικών συνόδων

Ο ιστορικός  βιβλικός μονοθεϊστικός  ιουδαϊσμός που ξεχώριζε ανάμεσα στις τριαδικές, πολυθεϊστικές θρησκείες των εθνών, κυοφόρησε τον χριστιανισμό, δια μέσου των καταγραμμένων επαγγελιών της Τορά ή Πεντατεύχου του Μωυσή και ......


Παιδία, εσχάτη ώρα εστίν

«Εκάλεσε δε ο Ιακώβ τους υιούς αυτού και είπε, Συνάχθητε, διά να σας αναγγείλω τι μέλλει να συμβή εις εσάς εν ταις εσχάταις ημέραις· συνάχθητε και ακούσατε, υιοί του Ιακώβ, και ακροάσθητε τον Ισραήλ τον πατέρα σας» (Γέν. 49:1-2)

διαβάστε περισσότερα >>  


Η γέννηση του φαρισαϊκού ιουδαϊσμού


Αρμόδιους για την διδασκαλία του λαού Ισραήλ και ερμηνεία του γραπτού νόμου είχε θέσει ο Θεός τους ιερείς, τους γιούς του Ααρών και για τις μεταξύ τους υποθέσεις και διαφορές τους υπέδειξε να διορίσουν κριτές και εισαγγελείς. 


 διαβάστε περισσότερα >>  Δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη


Όσοι προσμένουν χωρίς βιβλική υποστήριξη, την ανοικοδόμηση ενός τρίτου επίγειου ναού στην Ιερουσαλήμ από «σύγχρονους Εβραίους» που δεν μπορούν να αποδείξουν την  γενεαλογική τους συνέχεια από τον Αβραάμ, πιστεύουν σε μυθεύματα και φαντασιώνονται την επανάληψη της βιβλικής ιστορίας, μεμφόμενοι έτσι τον Θεό ως παραβάτη.


διαβάστε περισσότερα >>  


Κατανοήσατε τον απόστολο και αρχιερέα της ομολογίας μας τον Ιησού 


Η διαδικασία εξιλέωσης  στην επίγεια σκηνή του μαρτυρίου, που ήταν αντίτυπο της αληθινής επουράνιας, ολοκληρώνονταν με την έξοδο του αρχιερέα από τα άγια των αγίων. Ο αρχιερέας φορούσε λινή στολή υπηρεσίας, την οποία στην συνέχεια έπρεπε να εκδυθεί και να ενδυθεί τα πολυτελή ιμάτια αυτού που περιλαμβάνανε και το «λογείον των κρίσεων», το οποίο ήταν  .........


διαβάστε περισσότερα >>Η δευτέρα παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού και η απολύτρωση της γενιάς της πρώτης εκκλησίας

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήρθε για δεύτερη φορά στη γενιά των αποστόλων για να απολυτρώσει αυτούς και τους υπόλοιπους πιστούς, αλλά και για να εκδικηθεί με την οργή Του την γενιά των Γραμματέων και Φαρισαίων που σταύρωσαν τον Ιησού καθώς και τους αποστατημένους ..........

διαβάστε περισσότερα >>                                                                      

Κύριος ο Θεός ημών Κύριος Εις έστιν

Άκουε  Ισραήλ Κύριος ο Θεός ημών Κύριος εις έστιν (Δευτ. 6:4) Η έννοια του «Κύριος  ο Θεός ημών Κύριος  εις  έστιν», είναι αντίθετη με την έννοια του «δυάς ή δυαδικός έστιν», «τριάς ή τριαδικός έστιν» και λοιπά. Για να καταλάβουμε τη σημασία του «Κύριος ο Θεός ημών Κύριος Εις έστιν» που το πνεύμα του Θεού είπε στον λαό Ισραήλ μέσω του Μωυσή, πρέπει να γνωρίζουμε ............ 

διαβάστε περισσότερα >> 

                         

Το κατέχον και ο κατέχων

Η λανθασμένα υποστηριζόμενη άποψη ότι το κατέχον ή ο κατέχων είναι η εκκλησία που εμποδίζει κωλύει  τον αντίχριστο να αποκαλυφθεί ενώ ο Ιωάννης υποστηρίζει ότι οι αντίχριστοι «εξ ημών εξήλθαν» έχει ως βάση την εξ ίσου λανθασμένη άποψη ότι ο αντίχριστος θα αποκαλυφτεί στο τέλος της ιστορίας του κόσμου. Αυτή η εκδοχή ογηγεί τους μεταφραστές ........


Η γέννηση της κρατικής θρησκείας των Οικουμενικών συνόδων 
           
Ο εξελληνισμένος χριστιανισμός και ο εκχριστιανισμένος ελληνισμός επετεύχθησαν με την ανάμειξη της Πλατωνικής κατά βάση σκέψης και του μονοθεϊστικού ιουδαιοχριστιανισμού, με πρωτεργάτη τον Ιουδαίο ελληνιστή φιλόσοφο Φίλωνα ο οποίος εξίσωνε τις εβραϊκές γραφές με τον πλατωνισμό και ενώ διέδιδε τις ελληνικές ......... 

Η Βασιλεία των ουρανών

«Εν εκείναις δε ταις ημέραις έρχεται Ιωάννης ο βαπτιστής, κηρύττων εν τη ερήμω της Ιουδαίας και λέγων· Μετανοείτε· διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών.
Διότι ούτος είναι ο ρηθείς υπό Ησαΐου του προφήτου, λέγοντος· Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ..

διαβάστε περισσότερα >>  


Ο Αβραάμ πατέρας της πίστεως

Η επαγγελία του Θεού στον Αβραάμ, 
ξεπερνούσε τα στενά όρια του σαρκικού γενεαλογικά εβραϊκού έθνους και αγκάλιαζε όλα τα τέκνα της πίστεως ανεξαρτήτως επίγειας εθνικότητος. Κάθε βιολογική ή εθνικοθρησκευτική αντίληψη της υπόσχεσης στερείται αληθείας. Ο μετασχηματισμός του αρχικού χριστιανισμού

Οι σημερινοί εκπρόσωποι και ακόλουθοι του  επιβληθέντα σχισματικού «πατερικού πλατωνικού χριστιανισμού» και οι γεφυρωμένες με αυτόν σύγχρονες Προτεσταντικές ομολογίες  αρνούνται να δεχτούν την προ είκοσι αιώνων εκπλήρωση του Μωσαϊκού νόμου και των προφητών δια του Ιησού και τις απορρέουσες πνευματικές ευλογίες. 


διαβάστε περισσότερα >> Η Παναγία των αρχαίων Ελλήνων


Στρατηγός, προστάτις και παρθένος. Είναι η θεά Αθηνά ή η Παναγία; Προστάτις των γυναικών, των παιδιών και του τοκετού. Είναι η Αρτεμις Παιδοτρόφος και Λοχεία ή μήπως η Παναγία; Συνετή, κόσμια, καλόβουλη, μειλίχια και πολυεύσπλαχνη, που δοκίμασε αβάσταχτο πόνο και γνώρισε πολλά βάσανα. Είναι η θεά Ίσις ή πρόκειται για την Παναγία, μητέρα του Χριστού;

Εκεί, στο γύρισμα του ελληνικού κόσμου από τον πολυθεϊσμό ............
 

 


Η Αποκάλυψη του Ιωάννη και η καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ.

 Η επικρατούσα άποψη ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης αναφέρεται στο τέλος του κόσμου και της ανθρώπινης ιστορίας, στηρίζεται σε εξωβιβλικές πηγές, όπως, οι προβλέψεις των Μάγια, τού αστρολόγου Νοστράδαμου,τού Φοίβου Απόλλωνα μαζί με τις ιέρειες του Σίβυλλες, και ....

 διαβάστε περισσότερα>>                                                                

Αντίχριστος

Στα μέσα του 
1ου αιώνα μ.Χ. ο απόστολος Ιωάννης έγραψε:

Παιδία εσχάτη ώρα εστίν και καθώς ηκούσατε ότι αντίχριστος έρχεται και νυν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν, όθεν γινώσκομεν ότι εσχάτη ώρα εστίν. Εξ ημών εξήλθαν, αλλ' ουκ ήσαν εξ' ημών.  Ει γαρ εξ' ημών ήσαν  μεμενήκεισαν αν μεθ' ημών αλλά ίνα φανερωθώσιν ότι ουκ εισίν ..........

διαβάστε περισσότερα >> 


Ο ήλιος σκοτισθήσεται και η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής

Ο Ιησούς μιλούσε πάντα με παραβολές όπου έκρυβαν ένα βαθύ μήνυμα που ο Κύριος το απεκάλυπτε μόνο σ' αυτούς που Τον αγαπούσαν και ήθελαν να κάνουν το θέλημά Του. Μάλιστα τόνιζε με ιδιαίτερο τρόπο : «Ο έχων ώτα ακουέτω». Όποιος λοιπόν είχε δεχτεί τον Χριστό θα του δινόταν μεγαλύτερη συμμέτοχή και κατανόηση ...........

 διαβάστε περισσότερα >> 


Τα θηρία της Αποκάλυψης

  

Η ταύτιση του αντίχριστου με το θηρίο εκ της θαλάσσης που είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα (Αποκ. 13:1) στερείται κάθε βιβλικής βάσης. Τα όσα σχετικά περιγράφονται στο βιβλίο της αποκάλυψης έχουν να κάνουν με την Ρώμη [το θηρίο εκ της θαλάσσης] και το Ισραήλ [το θηρίο εκ της γης] που αυτό είχε κέρατα δύο ως αρνίου  και ελάλει ως δράκων και που .......... 


διαβάστε περισσότερα >> 

                                                                     

Η  γέννηση του βιβλικού ιουδαϊσμού

Ο βιβλικός ιουδαϊσμός  ήταν η παραδοσιακή μονοθεϊστική θρησκεία των Εβραίων, που γεννήθηκε μετά την σύσταση τους ως έθνος. Ήταν η Θρησκεία των υποσχέσεων και των προσδοκιών με έντονο στοιχείο τους τύπους, οι οποίοι ήταν εικόνες των επουράνιων προσδοκώμενων ......

διαβάστε περισσότερα >> 


Η προέλευση της Κόλασης - Φωτιάς στην Χριστιανική Διδασκαλία

Η αντίληψη μίας ψυχής μέσα μας που δεν μπορεί να πεθάνει πρωτοέγινε «Χριστιανικό» δόγμα στα τέλη του δεύτερου αιώνα μ.Χ. Η κόλαση διδασκόταν στην Ελληνική φιλοσοφία πολύ καιρό πριν την εποχή του Ιησού.

διαβάστε περισσότερα >>


Ιδού έρχεται με τις νεφέλες

Πολύ καθαρά φαίνεται ο Θεός να χρησιμοποιεί τα ουράνια φαινόμενα (σύννεφα, αστραπές, κεραυνούς, βροχή, χαλάζι, κατακλυσμό, καταιγίδα) με παραβολικό λόγο για να φέρει την οργή Του πάνω σε ασεβείς και απειθείς ανθρώπους ή την ευλογία Του στους αγαπημένους Του.

Τα κάνει να έρχονται, ή για παιδεία ή για τη δική του γη ή για έλεος.


διαβάστε περισσότερα >>