Η ζωή (ψυχή) και η απώλεια της

Η ζωή (ψυχή) και η απώλεια της

Συγγραφή: Ευάγγελος Δ. Κεπενές (Νοέμβριος 7, 2011
Ψυχή ζώσα

Ο εν ζωή χοϊκός άνθρωπος είναι «ψυχή ζώσα» (Γεν.2:7)

«Και γαρ απ΄ αρχής Αδάμ τη έκτη ημέρα πλασθείς από γης και λαβών το εμφύσημα εζωογονήθη.» (Επιφανίου, Πανάριον κεφ. 4)

«Πάσα ψυχή ας υποτάσσηται εις τας ανωτέρας εξουσίας.» (Ρωμ. 13:1)

«Αποστείλας δε ο Ιωσήφ, εκάλεσε προς εαυτόν τον πατέρα αυτού Ιακώβ και πάσαν την συγγένειαν αυτού εβδομήκοντα πέντε ψυχάς.» (Πράξ. 7:14)

Η ζωή (ψυχή) κινδυνεύει

«Eπειδή για το έργο [του] Χριστού πλησίασε μέχρι το θάνατο ριψοκινδυνεύοντας τη ζωή του (τη Ψυχή, WH)». (Φιλ. 2:30)

«Καὶ εἶπεν ἵλεώς μοι κύριε τοῦ ποιῆσαι τοῦτο εἰ αἷμα τῶν ἀνδρῶν τῶν πορευθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν πίομαι …» (Β΄Σαμ. 23:17, Ο΄)

Σε μετάφραση του Βάμβα

«Και είπε, Μη γένοιτο εις εμέ, Κύριε, να πράξω τούτο· το αίμα των ανδρών, των πορευθέντων μετά κινδύνου της ζωής αυτών, να πίω εγώ; …»

«Οὐ διαφέρει ἀπειλὴ βασιλέως θυμοῦ λέοντος ὁ δὲ παροξύνων αὐτὸν ἁμαρτάνει εἰς τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν.» (Παρ. 20:2)

Σε μετάφραση του Βάμβα

«Απειλή βασιλέως είναι βρυχηθμός λέοντος· όστις παροξύνει αυτόν, αμαρτάνει εις την ιδίαν αυτού ζωήν.»

Η ζωή (ψυχή) πεθαίνει

Θάνατος είναι η απώλεια της ζωής (ψυχής) και όχι η συνέχιση αυτής

«ήγγισεν δε εις θάνατον η ψυχή αυτού.» (Ιωβ 33:22)

«ἡ ψυχὴ ἡ ἁμαρτάνουσα αὕτη ἀποθανεῖται.» (Ιεζ. 18:4)

«Και εἶπεν Σαμψών αποθανέτω ψυχή μου μετὰ ἀλλοφύλων.» (Κρ. 16:30)


Ας δούμε τώρα τι σημαίνει η λέξη <απώλεια>

Η λέξη παράγεται από το αρχαίο <απόλλυμι> ή <απολύω>, που σημαίνει καταστρέφω εντελώς, εξολοθρεύω, φονεύω, χάνω τι εντελώς, εξαφανίζω. Στη οικογένεια του <απόλλυμι> ανήκουν και οι λέξεις <όλεθρος> (=καταστροφή) <ολέθριος> (=καταστροφικός) <εξολοθρεύω> <εξολοθρευτής>, αλλά και το λιγότερο εύχρηστο <ολετήρας> (=καταστροφέας)

«Ημεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς (υποχώρησης) εἰς ἀπώλειαν ἀλλὰ πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς (δηλαδή εις διατήρηση ζωής)». (Εβρ. 10:39)

Περποιέω=παροχή βοήθειας/υπηρεσίας με σκοπό την προστασία, την διάσωση, την διατήρηση

«Εις εμέ ανήκει η εκδίκησις και η ανταπόδοσις· ο πους αυτών εν καιρώ θέλει ολισθήσει διότι πλησίον είναι η ημέρα της απωλείας αυτών.» (Δευτ. 32:35)

«Σωτηρία δὲ αὐτοὺς ἀπολείψει (εγκαταλείψει) ἡ γὰρ ἐλπὶς αὐτῶν ἀπώλεια […] (για τους ασεβείς)» (Ιώβ 11:20)

«Ουχί αφανισμός (απώλεια Ο΄) διά τον ασεβή;» (Ιώβ 31:3)

«Εισέλθετε διά της στενής πύλης· διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής.» (Ματθ. 7:13)

«Τι δε, αν ο Θεός, θέλων να δείξη την οργήν αυτού και να κάμη γνωστήν την δύναμιν αυτού, υπέφερε μετά πολλής μακροθυμίας σκεύη οργής κατεσκευασμένα εις απώλειαν.» (Ρωμ. 9:22)

«Μη φοβιζόμενοι εις ουδέν από των εναντίων, το οποίον εις αυτούς μεν είναι ένδειξις απωλείας, εις εσάς δε σωτηρίας, και τούτο από Θεού·» (Φιλ. 1:28)

«Ος γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν (την ζωήν) αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν (την ζωήν) αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν· τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν (ζωήν) αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς (ζωής) αὐτοῦ;» (Ματθ. 16:25-27)

Και κάτι τελευταίο

«Η ιδέα αυτή της αθανασίας της ψυχής η οποία γεννήθηκε στις μυστηριακές θρησκείες παρελήφθη κατόπιν από τη φιλοσοφία· ο Πλάτων είναι ο πρώτος Έλληνας φιλόσοφος, ο οποίος αφού την παρέλαβε από την ορφική παράδοση τη συστηματοποίησε και τη δίδαξε. Η αθανασία, διδάσκει ο Πλάτων, ανήκει στη φύση και στην ουσία της ψυχής. Αυτή η φιλοσοφική αντίληψη περί αθανασίας είχε τόση δύναμη και άσκησε τέτοια επίδραση επί του Χριστιανισμού, ώστε και σήμερα ακόμα μετά την παρέλευση δύο χιλετηρίδων, να θεωρείται μεταξύ διαφόρων φιλοσοφικών και θεολογικών κύκλων ως χαρακτηριστικώς χριστιανική διδασκαλία, ενώ κατ’ ουσίαν είναι αρχαία ελληνική φιλοσοφική αντίληψη».—Βιβλική Θεολογία και Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, υπό Ι. Καραβιδόπουλου, όπως δημοσιεύτηκε στο θεολογικό περιοδικό Γρηγόριος ο Παλαμάς, Ορθόδοξης Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1963, σ. 85.

Συμπέρασμα

Ο βιολογικός, γήινος, άνθρωπος είναι θνητός και όχι αθάνατος. Ο μόνος που έχει αθανασία είναι ο Θεός και την δίδει δωρεάν δια Ιησού Χριστού εις τους πιστεύοντας και υπακούοντας σ’ αυτόν.

Ο Ιησούς να σας ευλογεί

<< Επιστροφή στην Αρχική σελίδα