Η Βαβυλώνα


Η Βαβυλώνα

Συγγραφή: Ευάγγελος Δημ. Κεπενές (Οκτώβριος 23, 2016)


Πρώτος αιώνας μ.Χ.

«Ασπάζεται υμάς η εν Βαβυλώνι συνεκλεκτή και Μάρκος ο υιός μου.» (Α΄ Πέτρ. 5:13)

Η Βαβυλώνα απ’ όπου έγραψε ο απόστολος Πέτρος «προς τους εκλεκτούς παρεπιδήμους της διασποράς εις Πόντον, Γαλατίαν, Καππαδοκίαν, Ασίαν και Βιθυνίαν» δια του Σιλουανού του πιστού αδελφού, ήταν η Βαβυλώνα της Αιγύπτου, στο σημερινό Κάϊρο, όπου ζούσαν πολλοί Ιουδαίοι. Σήμερα υπάρχει εκεί Πατριαρχική Μονή.

Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος ένας Ελληνο-Ρωμαίος μαθηματικός, αστρονόμος, γεωγράφος, αστρολόγος και ποιητής που έζησε στην Αλεξάνδρεια τον δεύτερο (2ο) αιώνα μ.Χ., στο έργο του «Γεωγραφική Υφήγηση 4, 5, 24» αναφέρει μία πόλη με το όνομα , Βαβυλών, που υπήρχε από την φαραωνική εποχή, σε μέρος που σήμερα περιλαμβάνεται στο Κάϊρο.

Σύμφωνα με τον Εβραίο ιστορικό Ιώσηπο, η πόλις Βαβυλών της Αιγύπτου, κτίστηκε από τον Πέρση βασιλιά Καμπύση (Ιώσ. Ιουδ. Αρχ. 2:315 ή xv 1) ο οποίος είχε κατακτήσεις στην Αίγυπτο. H παλαιά ονομασία της πόλις ήταν Λητόπολη, μια τοποθεσία κοντά στην Μέμφιδα.

Οι Εβραίοι πάντα εύρισκαν καταφύγιο στην Αίγυπτο, και έτσι το εβραϊκό στοιχείο εκεί ήταν έντονο (Γεν. 12:10, 46:5-7, Α΄ Βασ. 11:40, Ιερ. 26:11, Ματθ. 2:14). Επίσης στους χρόνους του Ιησού πολλοί Εβραίοι κατοικούσαν στην Αίγυπτο «Και πως ημείς ακούομεν έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτω, εν ή εγεννήθημεν; Πάρθοι και Μήδοι και Ελαμίται και οι κατοικούντες την Μεσοποταμίαν, την Ιουδαίαν τε και Καππαδοκίαν, τον Πόντον και την Ασίαν, την Φρυγίαν τε και την Παμφυλίαν, την Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης …» (Πράξ. 2:8-10)

Οι εβραϊκοί ναοί

Εκτός από τον ανοικοδομημένο Ναό στην Ιερουσαλήμ λειτουργούσε και ναός στη Σαμάρεια, στο όρος Γαριζίν ο οποίος οικοδομήθηκε από τις δέκα φυλές του βασιλείου του Ισραήλ και σύμφωνα με τον Ιώσηπο καταστράφηκε από τον αρχιερέα και βασιλέα των Ιουδαίων Ιωάννη Υρκανό το 128 π.Χ. ο οποίος εγκαινίασε στον Ισραήλ τον θεσμό της διπλής εξουσίας, της πολιτικής και της θρησκευτικής. Επίσης οι αρχαιολόγοι βεβαιώνουν και ιουδαϊκό ναό στο νησί Ελεφαντίνη της Αιγύπτου που εξυπηρετούσε τις ανάγκες της εκεί εβραϊκής κοινότητας. Με την υποστήριξη του Πτολεμαίου ΣΤ΄ κτίστηκε κι άλλος ναός από τον αρχιερέα Ονία στην Λεοντόπολη της Αιγύπτου, όπου αυτός κατέφυγε διωχθείς υπό της οικογένειας των Μακκαβαίων, ο οποίος ναός υπήρξε πνευματικό κέντρο των Ιουδαίων της Αιγύπτου. Η συμμετοχή των Ιουδαίων της Αλεξάνδρειας στην εξέγερση των Ιουδαίων της Παλαιστίνης κατά της κυριαρχίας της Ρώμης επέφερε και την καταστροφή του ναού στην Λεοντόπολη.

Ο απόστολος Πέτρος σύμφωνα με την εντολή του Ιησού απεστάλη προς τους περιτετμημένους «βόσκε τα αρνία μου» (Ιωάν. 21:15). Επίσης στην προς Γαλάτας επιστολή ο Πάυλος αναφέρει «[…] αλλά το εναντίον, αφού είδον ότι ενεπιστεύθην να κηρύττω το ευαγγέλιον προς τους απεριτμήτους καθώς ο Πέτρος προς τους περιτετμημένους· διότι ο ενεργήσας εις τον Πέτρον, ώστε να αποσταλή προς τους περιτετμημένους, ενήργησε και εις εμέ, προς τους εθνικούς». (Γαλ. 2:7-8)

Βαβυλών: Η πόλις η μεγάλη της Αποκάλυψης

Στην Αποκάλυψη «η πόλις η μεγάλη» καλείται πνευματικώς «Σόδομα» και «Αίγυπτος» και είναι η Ιερουσαλήμ όπου ο Κύριος αυτών σταυρώθηκε.

Και τα πτώματα αυτών θέλουσι κείσθαι επί της πλατείας της πόλεως της μεγάλης, ήτις καλείται πνευματικώς Σόδομα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος ημών εσταυρώθη. (Αποκ. 11:8)

«Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φονεύουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς σέ· ποσάκις ηθέλησα να συνάξω τα τέκνα σου καθ' ον τρόπον συνάγει η όρνις τα ορνίθια εαυτής υπό τας πτέρυγας, και δεν ηθελήσατε.» (Ματθ. 23:37)

Επίσης είναι εμφανές ότι στην Αποκάλυψη και στα κεφάλαια 14, 16, 17, 18 και 19 οι όροι «Βαβυλών» και «η πόρνη η μεγάλη» χρησιμοποιούνται μεταφορικά για να περιγράψουν την επίγεια Ιερουσαλήμ της γενιάς των Αποστόλων.

«Πως η πιστή πόλις (Σιών Ο΄) κατεστάθη πόρνη, ήτο πλήρης κρίσεων η δικαιοσύνη κατώκει εν αυτή αλλά τώρα, φονείς.» (Ησ. 1:21)

Βιβλικές μαρτυρίες

Ποια ήταν η καταγωγή των Εβραίων

Οι Ιουδαίοι είχαν Χαλδαϊκή καταγωγή. Ο Αβραάμ ήταν από την Ούρ των Χαλδαίων. Η Βαβυλώνα ήταν η Χαλδαϊκή αυτοκρατορία με πρωτεύουσα την Βαβυλώνα και με τον Χαλδαίο βασιλιά Ναβουχοδονόσoρ, έφτασε στο αποκορύφωμα της. Ο τελευταίος βασιλιάς της Βαβυλώνας Βαλτάσαρ ήταν επίσης Χαλδαίος. (Γέν. 15:7, Εσδ. 5:12, Δαν. 5:30, Ιερ. 40:9)


Γιατί η Ιερουσαλήμ καλείται πνευματικώς Αίγυπτος

Ο Ιεζεκιήλ ιστορεί τα εξής: «Και εγένετο λόγος Κυρίου προς με λέγων. Υιέ ανθρώπου δύο γυναίκες ήσαν θυγατέρες μητρός μιάς και εξεπορνεύθησαν εν Αιγύπτω εν τη νεότητι αυτών εκεί έπεσον οι μαστοί αυτών εκεί διεπαρθενεύθησαν. (Ιεζ. 23:1-3)


Γιατί η Ιερουσαλήμ καλείται πνευματικώς Σόδομα

Ο Ησαΐας ιστορεί τα εξής: «Ακουε ουρανέ και ενωτίζου γη […] ουαί έθνος αμαρτωλόν, λαός πλήρης αμαρτιών, σπέρμα πονηρόν, υιοί άνομοι εγκατελίπατε τον Κύριον και παρωργίστε τον άγιον του Ισραήλ […] Ακούσατε λόγον Κυρίου, άρχοντες Σοδόμων (άρχοντες και προφήτες του Ισραήλ), προσέχετε νόμον Θεού λαέ Γομόρας (λαός Ισραήλ), τι μοι πλήθος των θυσιών υμών λέγει Κύριος πλήρης ειμί ολοκαυτωμάτων κριών και στέαρ αρνών και αίμα ταύρων και τράγων ου βούλομαι». (Ησ. 1:2-10)

«Εκ γαρ αμπέλου Σοδόμων η άμπελος αυτών, και η κληματίς αυτής εκ Γομόρας.» (Δευτ. 32:32)

«Αλλ' εν τοις προφήταις της Ιερουσαλήμ είδον φρίκην· μοιχεύουσι και περιπατούσιν εν ψεύδει και ενισχύουσι τας χείρας των κακούργων, ώστε ουδείς επιστρέφει από της κακίας αυτού· πάντες ούτοι (οι προφήτες) είναι εις εμέ ως Σόδομα και οι κάτοικοι αυτής ως Γόμορρα». (Ιερ. 23:14)


Γιατί η Ιερουσαλήμ καλείται πνευματικώς Βαβυλώνα

Ο Ιεζεκιήλ ιστορεί τα εξής: «Και τα ονόματα αυτών ην Οολά η πρεσβυτέρα και Οολιβά η αδελφή αυτής και εγένοντο μοι και έτεκον υιούς και θυγατέρας και τα ονόματα αυτών Σαμάρεια ην Οολά (οίκος Ισραήλ δέκα φυλές) και Ιερουσαλήμ ην Οολιβά (οίκος Ιούδα δύο φυλές). Και εξεπόρνευσεν η Οολά απ’ εμού […] Και είδεν η αδελφή αυτής Οολιβά και διέφθειρεν την επίθεσιν αυτής υπέρ αυτήν και την πορνείαν αυτής υπέρ την πορνεία της αδελφής της […] και επέθετο επ’αυτούς τη οράσει οφθαλμών αυτής και εξαπέστειλεν αγγέλους προς αυτούς εις γην Χαλδαίων (γη της πατρίδος των). Και ήλθοσαν προς αυτήν υιοί Βαβυλώνος εις κοίτην καταλυόντων και εμίαινον αυτήν εν τη πορνεία αυτής και εμιάνθη εν αυτοίς … » (Ιεζ. 23:4-17)

Τα Ουαί του Κυρίου ήταν για την επίγεια Ιερουσαλήμ

«Ουαί ουαί, η πόλις η μεγάλη, Βαβυλών η πόλις η ισχυρά, ότι μια ώρα ήλθεν η κρίσις σου (σύγκρινε με το 17:1). Και οι έμποροι της γης κλαίουσιν και πενθούσιν επ’ αυτήν, ότι τον γόμον (φορτίο πλοίου) αυτών ουδείς αγοράζει ουκέτι γόμον χρυσού και αργυρού και λίθου τιμίου […] οι έμποροι τούτων οι πλουτήσαντες απ’ αυτής από μακρόθεν στήσονται δια τον φόβον του βασανισμού αυτής κλαίοντες και πενθούντες λέγοντες, Ουαί ουαί η πόλις η μεγάλη η περιβεβλημένη βύσσινον και πορφύραν και κόκκινον και κεχρυσωμένη χρυσίω και λίθω τιμίω και μαργαρίτη (σύγκρινε με το 17:4), ότι μια ώρα ηρημώθη ο τοσούτος πλούτος». (Αποκ. 18:10-16)

Ηρημώθη ο τοσούτος πλούτος

Οι επιπτώσεις της πτώσης της Ιερουσαλήμ ήταν καταστρεπτικές τόσο στην οικονομία όσο και σε όλες τις δομές του Ιουδαϊκού έθνους. Ο Ναός της, όπως και όλοι οι ναοί του αρχαίου κόσμου, ήταν πηγή εσόδων για το Ισραήλ. Οι τελετές, θυσίες, εξαγνισμοί και κάθε δραστηριότητα του Ναού προσέλκυαν πλήθος ντόπιων και ξένων επισκεπτών καθιστώντας τον κέντρο εμπορίου και ενισχύοντας την οικονομία του Ισραήλ. Ο πόλεμος επέφερε την οικονομική του καταστροφή.

Ο Ιουδαίος απόστολος προς τους περιτετμημένους Ιάκωβος, πριν την κατάρρευση του ιουδαϊκού έθνους το 70 μ.Χ., έγραψε για τους πλούσιους ομοεθνείς του που στερούσαν τον μισθό των εργατών τους.

«Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τας δώδεκα φυλάς τας διεσπαρμένας, χαίρειν [...] Έλθετε τώρα οι πλούσιοι, κλαύσατε ολολύζοντες διά τας επερχομένας ταλαιπωρίας σας. Ο πλούτος σας εσάπη και τα ιμάτιά σας έγειναν σκωληκόβρωτα, ο χρυσός σας και ο άργυρος εσκωρίασε, και η σκωρία αυτών θέλει είσθαι εις μαρτυρίαν εναντίον σας και θέλει φάγει τας σάρκας σας ως πυρ. Εθησαυρίσατε διά τας εσχάτας ημέρας [ἐν ἐσχάταις ἡμέραις]. Ιδού, ο μισθός των εργατών των θερισάντων τα χωράφια σας, τον οποίον εστερήθησαν από σας, κράζει, και αι κραυγαί των θερισάντων εισήλθον εις τα ώτα Κυρίου Σαβαώθ. Ετρυφήσατε επί της γης και εσπαταλήσατε, εθρέψατε τας καρδίας σας ως εν ημέρα σφαγής.» (Ιάκ. 1:1, 5:1-5)


Εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου

Όπως σε εμπόλεμες περιόδους τα εμπλεκόμενα κράτη αποσύρουν τους πρεσβευτές τους από κάθε πλευρά, έτσι και ο Ιησούς απέσυρε τους πρεσβευτές του από την Ιερουσαλήμ.

«Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμεθα πρέσβεις, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός δι' ημών· δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού, διαλλάγητε προς τον Θεόν·» (Β΄ Κορ. 5:20)

«Και μετά ταύτα είδον άγγελον καταβαίνοντα εκ του ουρανού, όστις είχεν εξουσίαν μεγάλην, και η γη εφωτίσθη εκ της δόξης αυτού, και έκραξε δυνατά μετά φωνής μεγάλης, λέγων· Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η μεγάλη […] και ήκουσα άλλην φωνήν εκ του ουρανού, λέγουσαν· Εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου (τα τέκνα της επαγγελίας -οι πρεσβευτές) διά να μη συγκοινωνήσητε εις τας αμαρτίας αυτής, και να μη λάβητε εκ των πληγών αυτής· διότι αι αμαρτίαι αυτής έφθασαν έως του ουρανού, και ενεθυμήθη ο Θεός τα αδικήματα αυτής». (Αποκ. 18:1-5)

«Όταν δε ίδητε την Ιερουσαλήμ περικυκλουμένην υπό στρατοπέδων, τότε γνωρίσατε ότι επλησίασεν η ερήμωσις αυτής. Τότε οι όντες εν τη Ιουδαία ας φεύγωσιν εις τα όρη, και οι εν μέσω αυτής ας αναχωρώσιν έξω, και οι εν τοις αγροίς ας μη εμβαίνωσιν εις αυτήν, διότι ημέραι εκδικήσεως είναι αύται, διά να πληρωθώσι πάντα τα γεγραμμένα. Ουαί δε εις τας εγκυμονούσας και τας θηλαζούσας εν εκείναις ταις ημέραις· διότι θέλει είσθαι μεγάλη στενοχωρία επί της γης (της Αγίας Γης) και οργή κατά του λαού τούτου (του σαρκικού Ισραήλ)». (Λουκ. 21:20-23)

Συμπέρασμα

Η Βαβυλώνα από όπου γράφτηκε η «Α΄επιστολή Πέτρου» προς του Εβραίους της διασποράς ήταν η Βαβυλώνα της Αιγύπτου

Η Βαβυλώνα της Αποκάλυψης ήταν η Ιερουσαλήμ, και η Αποκάλυψη μιλούσε προφητικά για την καταστροφή αυτής και του Ναού της, την κρίση του Θεού στους παραβάτες και παραλήπτες του Μωσαϊκού Νόμου και για τις έσχατες ημέρες του τυπολατρικού Ιουδαϊσμού.

Χριστός η ζωή ημών

=======================================
<< Επιστροφή στην Αρχική σελίδα