Η δευτέρα παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού και η απολύτρωση της γενιάς της Πρώτης Εκκλησίας


Η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού και η απολύτρωση της γενιάς της Πρώτης Εκκλησίας

Συγγραφή: Ζαφείρογλου Βασίλης (11/12/2012)


Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήρθε για δεύτερη φορά στη γενιά των Αποστόλων για να απολυτρώσει αυτούς και τους υπόλοιπους πιστούς αλλά και για να εκδικηθεί με την οργή Του την γενιά των Γραμματέων και Φαρισαίων που σταύρωσαν τον Ιησού καθώς και τους αποστατημένους ιουδαϊζοντες χριστιανούς που «εξήλθαν» από τη Πρώτη Εκκλησία και την κατεδίωξαν.

Αγαπητά αδέλφια, οι Γραφές μιλούν εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια αλλά εμείς δεν θέλουμε να εκτιμήσουμε και να υιοθετήσουμε τα λόγια του Ιησού Χριστού, και των Αποστόλων.

(Λουκάς 21:28:32) "Αρχομένων δε τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε και επάρατε τας κεφαλάς υμών, διότι εγγίζει η απολύτρωσις υμών. Και είπεν παραβολήν αυτοίς. Ίδετε τήν συκήν καί πάντα τά δένδρα. όταν προβάλωσιν ήδη, βλέποντες αφ' εαυτών γινώσκετε οτι ήδη εγγύς τό θέρος εστίν· ούτως και υμείς, όταν ίδητε ταύτα γινόμενα, γινώσκετε ότι εγγύς ἐστιν η βασιλεία του θεού. Aμήν λέγω υμίν ότι ου μή παρέλθη η γενεά αύτη έως αν πάντα γένηται".


Ο Ιησούς μίλησε στους μαθητές Του ότι η Βασιλεία του Θεού ήταν κοντά και θα ερχόταν ο Ιησούς Χριστός για Δεύτερη φορά στη δικιά τους γενιά. Από τη μια για να τους αρπάξει και να τους απολυτρώσει από εκείνη την σκολιά και διεστραμμένη γενιά και από την άλλη θα έβαζε κάτω από τα πόδια Του τους εχθρούς Του. Όλα αυτά λοιπόν έλαβαν χώρα σε εκείνη τη γενιά.

Οι φονείς Του Ιησού και οι ενάντιοι σε όλους τούς ανθρώπους ήταν οι απειθείς Εβραίοι που δεν έκριναν τους εαυτούς τους άξιους της αιωνίου ζωής. Δεν ήθελαν ούτε οι ίδιοι να σωθούν αλλά εμπόδιζαν και τους άλλους ανθρώπους να σωθούν.

Ο Παύλος γράφει για τους Εβραίους της γενιάς του τα εξής.

(Α' Θεσ. 2:14-16) "Υμείς γάρ μιμηταί εγενήθητε, αδελφοί, των εκκλησιών του θεού των ουσών εν τη Ιουδαία εν Χριστώ Ιησού, οτι τά αυτά επάθετε και υμείς υπό των ιδίων συμφυλετών καθώς και αυτοί υπό των Ιουδαίων των καί τόν κύριον αποκτεινάντων Ιησούν καί τούς προφήτας και ημάς εκδιωξάντων και Θεώ μη αρεσκόντων καί πάσιν ανθρώποις εναντίων, κωλυόντων ημάς τοις έθνεσιν λαλήσαι ίνα σωθώσιν, εις το αναπληρώσαι αυτών τας αμαρτίας πάντοτε έφθασεν δε επ’ αυτούς η οργή εις τέλος".

(Πράξ. 13:46) "Παρρησιασάμενοί τε ο Παύλος και ο Βαρνάβας είπαν: υμίν ην αναγκαίον πρώτον λαληθήναι τόν λόγον τού θεού επειδή απωθείσθε αυτόν καί ουκ αξίους κρίνετε εαυτούς της αιωνίου ζωής, ιδού στρεφόμεθα εις τα έθνη

Πράγματι πολύ σωστά ο Παύλος έγραψε για την αδιαλλαξία των Εβραίων της εποχής του, γνωρίζοντας τι είχε πει ο Ιησούς για εκείνες τις τελευταίες ημέρες της σκολιάς και διεστραμμένης γενιάς, που και τον Κύριο είχαν σταυρώσει αλλά και τους απεσταλμένους Του είχαν διώξει. Πράγματι ο Ιησούς είπε ποια θα ήταν τα σημάδια της οργής Του επάνω στην αμετανοησία των Γραμματέων και Φαρισαίων.

(Λουκάς 21:20-23) "Όταν δε ίδητε κυκλουμένην υπό στρατοπέδων Ιερουσαλήμ, τότε γνώτε ότι ήγγικεν η ερήμωσις αυτής τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν εις τα όρη, καί οι εν μέσω αυτής εκχωρείτωσαν (να αναχωρήσουν έξω) και οι εν ταις χώραις μή εισερχέσθωσαν εις αυτήν ότι ημέραι εκδικήσεως αυταί είσιν του πλησθήναι πάντα τα γεγραμμένα. Ουαί ταις εν γαστρί εχούσαις και ταις θηλαζούσαις εν εκείναις τας ημέρας, έσται γαρ ανάγκη μεγάλη επί της γης και οργή τω λαώ τούτο".

Η οργή λοιπόν θα ερχόταν επάνω σε εκείνο το σκληρό και αμετανόητο έθνος εκείνης της γενιάς και θα εκπληρωνόταν όλα τα γεγραμμένα. Δεν έγιναν κάποια γεγονότα τότε και άλλα θα γίνουν μετά από δύο ή τρεις χιλιάδες χρόνια ή στις ημέρες μας.

(Ματθ. 23:31 36) "Ώστε μαρτυρείτε εαυτοίς ότι υιοί έστε των φονευσάντων τούς προφήτας και υμείς πληρώσατε τό μέτρον των πατέρων υμών όφεις γεννήματα εχιδνών, πως φύγητε από της κρίσεως της γεέννης; διά τούτο ιδού εγώ αποστέλλω πρός υμάς προφήτας καί σοφούς καί γραμματείς εξ αυτών αποκτενείτε καί σταυρώσετε, και εξ αυτών μαστιγώσετε εν ταις συναγωγαίς υμών καί διώξετε από πόλεως εις πόλιν, όπως έλθη εφ' υμάς παν αίμα δίκαιον εκχυννόμενον επί της γης από του αίματος 'Αβελ τοῦ δικαίου εως του αίματος Ζαχαρίου υιού Βαραχίου, ον εφονεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. αμήν λέγω υμίν, ήξει ταύτα πάντα επί την γενεάν ταύτην".

(Ματθ. 16:24-28) "Τότε ο Ἰησούς είπεν τοις μαθηταίς αυτού· Ει τις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τόν σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι. ος γάρ εάν θέλῃ τήν ψυχήν αυτού σώσαι απολέσει αυτήν· ος δ’ αν απολέσῃ τήν ψυχήν αυτού ένεκεν εμού ευρήσει αυτήν. τί γάρ ὠφεληθήσεται ανθρωπος εάν τόν κόσμον ολον κερδήσῃ τήν δέ ψυχήν αυτού ζημιωθή; η τί δώσει ανθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού; μέλλει γάρ ο υιός του ἀνθρώπου ερχεσθαι εν τη δόξη του πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού και τότε αποδώσει εκάστω κατά την πράξιν αυτού, αμήν λέγω υμιν οτι εισίν τινές των ώδε (εδώ) εστώτων οίτινες ου μή γεύσωνται θανάτου έως αν ίδωσιν τόν υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν τη βασιλεία αυτού".

Προσέξτε τι είπε ο Ιησούς στους Αποστόλους Του: "αμήν λέγω υμίν ότι εισίν τινές των ώδε εστώτων οίτινες ου μή γεύσωνται θανάτου έως αν ίδωσιν τόν υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν τη βασιλεία αυτού".

Κάποιοι από τους Αποστόλους και τους μαθητές Του δεν θα είχαν πεθάνει μέχρι να έρθει η Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού.

Ο απόστολος Παύλος όπως και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός προφήτεψε, ότι η ανάσταση των νεκρών και η αρπαγή της Εκκλησίας θα γινόταν στις ημέρες της δικής του γενιάς.

(Α' Θεσ. 4:13-18) "Ου θέλομεν δέ υμάς αγνοείν, αδελφοί, περί των κοιμωμένων, ίνα μή λυπήσθε καθώς και οι λοιποί οι μή έχοντες ελπίδα. ει γάρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανεν καί ανέστη, ούτως και ο θεός τούς κοιμηθέντας διά του Ιησού άξει σύν αυτώ. τούτο γάρ υμίν λέγομεν εν λόγω κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες οι περιλειπόμενοι εις τήν παρουσίαν του κυρίου ου μή φθάσωμεν τούς κοιμηθέντας ότι αυτός ο κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι θεοῦ, καταβήσεται απ’ ουρανού και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον, έπειτα ημείς οι ζώντες οι περιλειπόμενοι άμα σύν αυτοίς αρπαγησόμεθα εν νεφέλαις εις απάντησιν του κυρίου εις αέρα και ούτως πάντοτε σύν κυρίω εσόμεθα. ώστε παρακαλείτε αλλήλους εν τοις λόγοις τούτοις".

Ο Παύλος διακήρυξε προφητικά δια του Πνεύματος του Αγίου, όπως και ο Ιησούς Χριστός είχε διακηρύξει, ότι την ημέρα που θα γινόταν η ανάσταση και αρπαγή της Εκκλησίας θα ζούσε ένα υπόλοιπο από τους Αποστόλους και μαθητές του Ιησού Χριστού.

Δυστυχώς όμως υπάρχουν χριστιανοί που διατυπώνουν την άποψη ότι τόσο ο Ιησούς Χριστός όσο και ο απόστολος Παύλος έκαναν λάθος σχετικά με τον καιρό του Δεύτερου Ερχομού Του.

Όπως διαβάσαμε και προηγουμένως ο Ιησούς είπε :

(Λουκ. 21:31-32) "Ούτως καί υμείς, όταν ίδητε ταύτα γινόμενα, γινώσκετε ότι εγγύς έστιν η βασιλεία του Θεού. αμήν λέγω υμίν ότι ου μη παρέλθη η γενεά αύτη έως αν πάντα γένηται".

Είναι ο ίδιος ο Ιησούς που είπε στους Δώδεκα Αποστόλους όταν τους απέστειλε :

(Ματθ. 10:5-7 ) "Τούτους τούς δώδεκα απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτοίς λέγων· Εις οδόν εθνών μή απέλθητε καί εις πόλιν Σαμαριτών μή εισέλθητε· πορεύεσθε δέ μάλλον πρός τά πρόβατα τά απολωλότα οίκου Ισραήλ πορευόμενοι δέ κηρύσσετε λέγοντες ότι ήγγικεν η βασιλεία των ουρανών".

Ο Ιησούς έδωσε εντολή στους Αποστόλους Του σε εκείνη τη γενιά :

"Εις οδόν εθνών μή απέλθητε καί εις πόλιν Σαμαριτών μή εισέλθητε· πορεύεσθε δέ μάλλον πρός τά πρόβατα τά απολωλότα οίκου Ισραήλ πορευόμενοι δέ κηρύσσετε λέγοντες ότι Ήγγικεν η βασιλεία των ουρανών".

Το κέντρο της αγάπης του Θεού ήταν να απελευθερώσει κάθε Εβραίο μέσα από τη διακονία του θανάτου ή αλλιώς της διακονίας του γράμματος όπως αυτή λειτουργούνταν από το Νομικιστικό και Φαρισαϊκό σύστημα.

Όμως στην προς Ρωμαίους 9:6-8 πληροφορούμεθα ότι: "Πάντες οι εκ του Ισραήλ δεν είναι ούτοι Ισραήλ, ουδέ διότι είναι σπέρμα του Αβραάμ, διά τούτο είναι πάντες τέκνα, αλλ' Εν τω Ισαάκ θέλει κληθή εις σε σπέρμα. Τουτέστι, τα τέκνα της σαρκός ταύτα δεν είναι τέκνα Θεού, αλλά τα τέκνα της επαγγελίας λογίζονται διά σπέρμα.

(Πράξ. 13:46 ) "Παρρησιασάμενοί τε ο Παύλος καί ο Βαρνάβας είπαν· Υμίν ην αναγκαίον πρώτον λαληθήναι τόν λόγον του θεού· επειδή απωθείσθε αυτόν καί ουκ αξίους κρίνετε εαυτούς της αιωνίου ζωής, ιδού στρεφόμεθα εις τά έθνη

Ο Θεός λοιπόν ήθελε να μαζέψει κάθε τέκνο επαγγελίας ώστε να μην έρθει επάνω του η οργή Του, που θα ελάμβανε χώρα στο τέλος εκείνης της γενιάς.

Έτσι ο Ιησούς είπε πάλι στους μαθητές Του στο ίδιο κεφάλαιο :

(Ματθ. 10:23) "Όταν δέ διώκωσιν υμάς εν τη πόλει ταύτη, φεύγετε εις τήν ετέραν· αμήν γάρ λέγω υμίν, ου μή τελέσητε τάς πόλεις του Ἰσραήλ έως αν έλθη ο υιός του ανθρώπου".

(Ματθ. 23:34-36) "Διά τούτο ιδού εγώ αποστέλλω πρός υμάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς· εξ αυτών αποκτενείτε και σταυρώσετε και εξ αυτών μαστιγώσετε εν ταις συναγωγαίς υμών και διώξετε από πόλεως εις πόλιν όπως έλθῃ εφ' υμάς παν αίμα δίκαιον εκχυννόμενον επί της γης από του αίματος Άβελ του δικαίου έως του αίματος Ζαχαρίου υιού Βαραχίου, ον εφονεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. αμήν λέγω υμίν, ήξει ταύτα πάντα επί τήν γενεάν ταύτην".

Οι Απόστολοι δεν θα προλάβαιναν να πάνε σε κάθε πόλη όπου υπήρχε συναγωγή, γιατί θα ερχόταν ο Υιός του Ανθρώπου. Είναι αυτοί οι ίδιοι απόστολοι που κάποιοι από αυτούς δεν θα γεύονταν θάνατο μέχρι να έρθει η Βασιλεία Του Ιησού Χριστού και να αρπαχθούν και να είναι πάντα μετά του Κυρίου. Όμως ο Ιησούς είχε πει από την αρχή της διακονίας Του :

(Μάρκ. 1:14-15) "Καί μετά τό παραδοθήναι τόν Ιωάννην ήλθεν ο Ιησούς εις τήν Γαλιλαίαν κηρύσσων τό ευαγγέλιον τοῦ Θεού καί λέγων ότι Πεπλήρωται ο καιρός καί ήγγικεν η βασιλεία του Θεού· μετανοείτε καί πιστεύετε εν τω ευαγγελίω".


Είχε συμπληρωθεί τότε ο καιρός για τον ερχομό της Βασιλείας των Ουρανών. Μάταια σε όλους τους αιώνες πολλές ομάδες πιστών διακήρυτταν ότι στις ημέρες τους θα ερχόταν η Βασιλεία του Θεού.

Μήπως και εμείς στις ημέρες μας τρέφαμε και τρέφουμε ευσεβείς πόθους να είμαστε η γενιά που θα περιμένει τον Ερχομό Του;;;

Μήπως ο Κύριος και οι Απόστολοι μίλησαν αλλά εμείς θέλουμε να ακολουθούμε αυτά που ανθρώπινα μυαλά και ανθρώπινες καρδιές κατασκεύασαν;;;

Η Βασιλεία του Θεού πάρθηκε από τους Εβραίους και δόθηκε στην Εκκλησία Του. Ο Κύριος του Αμπελώνα ήρθε με τα στρατεύματα Του το 70 μ.Χ. και έκρινε την κάτω Ιερουσαλήμ. Ο Γάμος του Αρνίου είναι στρωμένος από την ημέρα που αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος του εβραϊκού λαού αρνήθηκε αυτή την πρόσκληση. Μάλιστα τους κήρυκες του γάμου άλλους τους έδειραν και άλλους τους εφόνευσαν.

(Ματθ. 21:40-45 ) "Όταν ουν έλθῃ ο κύριος του αμπελώνος, τί ποιήσει τοις γεωργοίς εκείνοις; λέγουσιν αυτώ· Κακούς κακώς απολέσει αυτούς, καί τόν αμπελώνα εκδώσεται άλλοις γεωργοίς, οίτινες αποδώσουσιν αυτώ τούς καρπούς εν τοις καιροίς αὐτῶν".

Λέγει αυτοίς ο Ιησούς· Ουδέποτε ανέγνωτε εν ταις γραφαίς· Λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες ούτος εγενήθη εις κεφαλήν γωνίας· παρά κυρίου εγένετο αύτη καί έστιν θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών, διά τούτο λέγω υμίν ότι αρθήσεται αφυμών η βασιλεία του Θεού καί δοθήσεται έθνει ποιούντι τούς καρπούς αυτής. Καί ο πεσών επί τόν λίθον τούτον συνθλασθήσεται· εφ’ ον δ’ αν πέση λικμήσει αυτόν (θα χωρίσει τον σίτον από το άχυρο).

Καί ακούσαντες οι αρχιερείς καί οι Φαρισαίοι τάς παραβολάς αυτού έγνωσαν ότι περί αυτών λέγει

Όταν λοιπόν έρθει ο κύριος του αμπελώνα, τι θα κάνει στους γεωργούς εκείνους;

Του λένε: Τους κακούς, κακώς θα τους εξολοθρέψει και τον αμπελώνα θα τον νοικιάσει σε άλλους γεωργούς, που θα του αποδώσουν τους καρπούς στους καιρούς τους.

Τους λέει ο Ιησούς: Ποτέ δε διαβάσατε στις Γραφές, Λίθο που αποδοκίμασαν οι οικοδόμοι, αυτός έγινε ακρογωνιαίος λίθος. Από τον Κύριο έγινε αυτός και είναι θαυμαστός στα μάτια μας;

Γι αυτό σας λέω ότι θα αφαιρεθεί από εσάς η βασιλεία του Θεού και θα δοθεί σε έθνος που θα κάνει τους καρπούς της. Και όποιος πέσει πάνω στο λίθο αυτό θα συντριφτεί· ενώ πάνω σ’ όποιον πέσει θα τον λικμήσει.

Και όταν άκουσαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι τις παραβολές του, κατάλαβαν ότι γι αυτούς τις λέει.

Κατάλαβαν οι Φαρισαίοι εκείνων των ημερών ότι στις ημέρες τους θα ερχόταν ο Κύριος του Αμπελώνα για Δεύτερη φορά και θα τους εξολόθρευε και τον αμπελώνα θα τον έδινε σε έναν άλλο λαό.


(Ματθ. 22:4-7) "Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους λέγων· Είπατε τοις κεκλημένοις· Ιδού τό αριστόν μου ητοίμακα, οι ταύροι μου καί τά σιτιστά τεθυμένα και πάντα έτοιμα· δεύτε εις τούς γάμους οι δέ αμελήσαντες απήλθον, ος μέν εις τόν ίδιον αγρόν, ος δέ επί τήν εμπορίαν αυτού· οι δέ λοιποί κρατήσαντες τούς δούλους αυτού ύβρισαν καί απέκτειναν. Ό δέ βασιλεύς ωργίσθη, καί πέμψας τά στρατεύματα αυτού αυτού απώλεσεν τους φονείς εκείνους και την πόλιν αυτών ενέπρησεν".

Ο Θεός εκδικήθηκε την σκληρότητα των Εβραίων το 70 μ.Χ. καταστρέφοντας την ένδοξη πόλη τους Την Επίγεια Ιερουσαλήμ, χρησιμοποιώντας σαν όργανό Του τα στρατεύματα των Ρωμαίων. Παράλληλα όμως ήρθε και έκανε απολύτρωση στην καταδιωκόμενη Εκκλησία Του.

(Β' Θεσ. 1:4-10 ) "Ώστε ημείς αυτοί καυχώμεθα διά σας εν ταις εκκλησίαις του Θεού διά την υπομονήν σας και πίστιν εν πάσι τοις διωγμοίς υμών και ταις θλίψεσι, τας οποίας υποφέρετε, το οποίον είναι ένδειξις της δικαίας κρίσεως του Θεού, διά να αξιωθήτε της βασιλείας του Θεού, υπέρ της οποίας και πάσχετε, επειδή είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ανταποδώση θλίψιν εις τους όσοι σας θλίβουσιν, εις εσάς δε τους θλιβομένους άνεσιν μεθ' ημών, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθή απ' ουρανού μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού εν πυρί φλογός, κάμνων εκδίκησιν εις τους μη γνωρίζοντας Θεόν και εις τους μη υπακούοντας εις το ευαγγέλιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, οίτινες θέλουσι τιμωρηθή με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από της δόξης της δυνάμεως αυτού, όταν έλθη να ενδοξασθή εν τοις αγίοις αυτού, και να θαυμασθή εν πάσι τοις πιστεύουσιν, επειδή σεις επιστεύσατε εις την μαρτυρίαν ημών, εν τη ημέρα εκείνη".

Η Βασιλεία Του επικράτησε και Βασιλεύει στους Αιώνες των Αιώνων. Αμήν.


Πηγή

themelios-lithos.gr
<< Επιστροφή στην Αρχική σελίδα