Ο Ιησούς στην επίγεια διακονία Του προέλεγε για τον καιρό της Δευτέρας Παρουσίας Του

Ο Ιησούς στην επίγεια διακονία Του προέλεγε για τον καιρό της Δευτέρας Παρουσίας Του

Συγγραφή: Ευάγγελος Δ. Κεπενές (Μάρτιος 8, 2022, 19:45)Οι οδηγίες του Ιησού στους Εβραίους που εξέλεξε

Ο Ιησούς δίνοντας οδηγίες στους Εβραίους Αποστόλους Του, τους προειδοποιούσε ότι θα διωχθούν από τους ενάντιους Ιουδαίους και θα παραδοθούν στα συνέδρια τους και θα μαστιγωθούν στις συναγωγές τους. Ακόμα τους είπε ότι θα φερθούν κατηγορούμενοι έμπροσθεν ηγεμόνων και βασιλέων της εποχής τους, προς μαρτυρία εις αυτούς και εις τα έθνη (Βλ. Ηρώδης, Αγρίππας, Φήλιξ, Φήστος, Καίσαρας)

«Ιδού, εγώ σας αποστέλλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων [=άρχοντες των Ιουδαίων (Ιεζ. 22:27)]· γίνεσθε λοιπόν φρόνιμοι ως οι όφεις και απλοί ως αι περιστεραί. Προσέχετε δε από των ανθρώπων· διότι θέλουσι σας παραδώσει εις συνέδρια και εν ταις συναγωγαίς αυτών θέλουσι σας μαστιγώσει· και έτι ενώπιον ηγεμόνων και βασιλέων θέλετε φερθή ένεκεν εμού προς μαρτυρίαν εις αυτούς και εις τα έθνη.» (Ματθ. 10:16-18)

Επίσης τους είπε για τον διχασμό της ιουδαϊκής κοινωνίας, και ότι θα μισηθούν από όλους για το όνομά Του.

«Θέλει δε παραδώσει αδελφός αδελφόν εις θάνατον και πατήρ τέκνον, και θέλουσιν επαναστή τέκνα κατά γονέων και θέλουσι θανατώσει αυτούς· και θέλετε είσθαι μισούμενοι υπό πάντων διά το όνομά μου· ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτος θέλει σωθή.» (Ματθ. 10:21-22)

Τους ενθάρρυνε δε, λέγοντας τους ότι οι διωγμοί και οι κακουχίες τους θα λάβαιναν αίσιο τέλος, διότι προτού τέλειωναν την αποστολή τους, στις πόλεις του Ισραήλ, θα ερχόταν ο Υιός του ανθρώπου με όλη την δόξα του Πατέρα Του.

«Όταν δε σας διώκωσιν εν τη πόλει ταύτη, φεύγετε εις την άλλην· διότι αληθώς σας λέγω, δεν θέλετε τελειώσει τας πόλεις του Ισραήλ, εωσού έλθη ο υιός του ανθρώπου (Δευτέρα Παρουσία).» (Ματθ. 10:23)

Ενθαρρύνοντας δε πάλι τους Ιουδαίους μαθητές Του είπε:

«Αληθώς σας λέγω, είναι τινές των εδώ ισταμένων, οίτινες δεν θέλουσι γευθή θάνατον, εωσού ίδωσι τον υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν τη βασιλεία αυτού (Δευτέρα Παρουσία).» (Ματθ. 16:28)

Σε ερώτηση δε του Πέτρου, στον Ιησού, περί του αγαπημένου Του μαθητή, «Κύριε, ούτος δε τι;» ο Ιησούς απάντησε:

«Εάν αυτόν θέλω να μένη εωσού έλθω, τι προς σε; συ ακολούθει μοι. Διεδόθη λοιπόν ο λόγος ούτος εις τους αδελφούς ότι ο μαθητής εκείνος δεν αποθνήσκει· ο Ιησούς όμως δεν είπε προς αυτόν ότι δεν αποθνήσκει, αλλ' εάν θέλω αυτόν να μένη (να είναι ακόμα βιολογικά ζωντανός) εωσού έλθω (Δευτέρα Παρουσία), τι προς σε;» (Ιωάν. 21:23)

Επίσης ελέγχοντας τους αρχιερείς και πρεσβυτέρους του ιουδαϊκού λαού, τους είπε την «παραβολή των εργατών του αμπελώνα» και τους ρώτησε για τους κακούς γεωργούς, που μίσθωσε ο Οικοδεσπότης του αμπελώνα, οι οποίοι δεν απέδιδαν τους καρπούς αυτού στον Οικοδεσπότη, φόνευαν τους απεσταλμένους Του (Προφήτες, Αποστόλους) και τέλος φόνευσαν και τον Υιό του (τον Ιησού Χριστό) για να κατακρατήσουν την κληρονομιά Του.

«Όταν λοιπόν έλθη ο Κύριος του αμπελώνος (Δευτέρα Παρουσία), τι θέλει κάμει εις τους γεωργούς εκείνους;» (Ματθ. 21:40)

Και πάλι: «Ιδού, έρχομαι ταχέως· κράτει εκείνο το οποίον έχεις, διά να μη λάβη μηδείς τον στέφανόν σου.» (Αποκ. 3:11)

Οι Απόστολοι, που εννοούσαν τους λόγους του Ιησού, επίσης παρηγορούσαν τους σύγχρονους τους Ιουδαίους, αδελφούς εν Χριστώ και τους προέτρεπαν να μακροθυμούν έως της Παρουσίας του Κυρίου.

«Μακροθυμήσατε λοιπόν, αδελφοί, έως της παρουσίας του Κυρίου.» (Ιάκ. 5:7)

«Η νυξ προεχώρησεν, η δε ημέρα επλησίασεν·» (Ρωμ. 13:12)


«Διότι οσάκις αν τρώγητε τον άρτον τούτον και πίνητε το ποτήριον τούτο, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλετε, μέχρι της ελεύσεως αυτού (Δευτέρα Παρουσία)». (1 Κορ. 11:26)

«[…] ώστε δεν μένετε οπίσω εις ουδέν χάρισμα, προσμένοντες την αποκάλυψιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού·» (1 Κορ. 1:7)

Συμπέρασμα

Ο επουράνιος άνθρωπος Ιησούς γεννήθηκε υπό Νόμο και διακόνησε στη Ιουδαία, στα περίχωρα του Ιορδάνη, και στη Σαμάρεια που την εποχή της Κ.Δ. αποτελούσε το ένα τρίτο όλης της Παλαιστίνης. Οι συνομιλίες Του με τους Ιουδαίους αφορούσαν τα εξής:

α) Ζητήματα του Νόμου.

β) Προφητείες της Π.Δ. που εκπληρώθηκαν στο πρόσωπο Του.

γ) Το τέλος του αιώνα του Νόμου (που ήταν διακονία του θανάτου) και του τυπικού ιουδαϊσμού.

δ) Τον θρίαμβο και την εξουσία Του πάνω στους κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνα του Νόμου και στα πονηρά πνεύματα στα επουράνια.

ε) Το τέλος της βασιλείας του σαρκικού Ισραήλ.

στ) Τον άμεσο δεύτερο ερχομό Του στην γενιά τους (έρχομαι ταχέως) και τα επτά (7) Ουαί της οργής Του πάνω στους απειθείς εκ των Ιουδαίων.

Όλα όσα ο Ιησούς έκανε, είπε και ήταν (Υιός Δαυίδ, Υιός Θεού, Σωτήρας, Ιατρός, Παρηγορητής, Επιδιορθωτής, Λυτρωτής, Συγχωρητικός, Ποιμένας των προβάτων, Νυμφίος, Αμνός του Θεού, Ναός του Θεού, Αρχιερέας, Κριτής, Αρχηγός της ζωής, Βασιλιάς, Παντοκράτωρ), είχαν την προ-τύπωση τους στη Π.Δ..


Οι Απόστολοι δεν έγραψαν για το τι θα συμβεί στους «πιστούς» του εικοστού αιώνα ή μετέπειτα, αλλά έγραψαν στους σύγχρονους τους για όσα αυτοί βίωναν, σύμφωνα με τις θρησκευτικές και πολιτικές τάσεις της εποχής τους, για όσα έπρεπε να ξέρουν για τον νέο Αρχιερέα και Απόστολο της πίστης τους, Ιησού Χριστό, και για όσα ήταν επικείμενα να γίνουν στην γενιά τους.

«μν λέγω μν, ξει τατα πάντα π τν γενεάν ταύτην».

Το έργο της σωτηρίας εκπληρώθηκε, σύμφωνα με τις Γραφές, και κανένας τύπος, που υπο-δηλώνει προσμονή εκπλήρωσης επαγγελίας ή κατασκευή / οικοδομή, που είναι υπόδειγμα και σκιά των επουρανίων δεν έχει ισχύ στον ατελεύτητο αιώνα της χάρης, όπου βασιλεύει η επουράνια Νέα Ιερουσαλήμ και ο Ναός αυτής είναι Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτωρ και το Αρνίον.

«Κα ναν οκ εδον ν ατ, γρ κύριος θες παντοκράτωρ νας ατς στιν κα τ ρνίον.» (Αποκ. 21:22)

Κύριος ο Θεός, το αιώνιο Πνεύμα, κατοικεί και βασιλεύει πλέον μέσα σε αυτούς που Τον έλαβαν και Τον λατρεύουν εν πνεύματι και αλήθεια είτε ζουν βιολογικά είτε αποθνήσκουν βιολογικά, διότι πλέον είναι Ζωντανά Πνευματικά τέκνα του Θεού και μένουν εις τον αιώνα «η βασιλεία του Θεού είναι εντός υμών».

Ο Ιησούς να σας ευλογεί==============================================
<< Επιστροφή στην Αρχική σελίδα