Η διασάφηση του εδαφίου Εβραίους 2:16


Η διασάφηση του εδαφίου Εβραίους 2:16

Συγγραφή: Βασίλης Ζαφείρογλου (Νοέμβριος 21, 2020, 16:45)


Καθημερινά καθώς μελετάμε τις Γραφές κατανοούμε νέα πράγματα με το φως που ο Ιησούς δίνει στου αγαπητούς Του.

Η σωστή κατανόηση των μεταφρασμένων βιβλικών κειμένων απαιτεί την σύγκριση τους με το αρχαίο. Ακολουθώντας αυτόν τον δρόμο θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε το εδάφιο (Εβραίους 2:16) μέσω του αρχαίου ελληνικού κειμένου και άλλων ελληνικών μεταφράσεων καθώς και αγγλικών.

«ου γαρ δήπου αγγέλων επιλαμβάνεται αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται.» (Εβρ. 2:16, WH)

Το βασικό κλειδί για την εξήγηση αυτού του εδαφίου είναι το ρήμα «επιλαμβάνεται» που είναι Παθητική φωνή του ρήματος «επιλαμβάνομαι», οριστική ενεστώτος, γ΄ πρόσωπο.

Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό λεξικό της ελληνικής γλώσσας «Πύλη» η έννοια της λέξης «επιλαμβάνομαι» είναι ασχολούμαι με κάτι ή φροντίζω για κάτι: ~ ενός θέματος. Tης υποθέσεως αυτής θα επιληφθεί η δικαιοσύνη.

Τις περισσότερες φορές όταν συναντάμε στη Βίβλο τη λέξη «επιλαμβάνομαι» έχει την σημασία «πιάνω κάποιον από το χέρι για να τον βοηθήσω».

Τα ακόλουθα εδάφια αποδεικνύουν τα παραπάνω:

«ευθέως δε ο Ιησούς εκτείνας την χείρα επελάβετο αυτού και λέγει αυτώ ολιγόπιστε εις τι εδίστασας.» (Ματ. 14:31, WH)

Μετάφραση: «Αμέσως τότε ο Ιησούς απλώνοντας το χέρι του τον έπιασε και του λέει: «Ολιγόπιστε, τι σε έκανε να διστάσεις;”. (Ματ. 14:31, Λόγος)

--------------

«ὁ δὲ Ἰησοῦς ἰδὼν τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενος παιδίου ἔστησεν αὐτὸ παρ' ἑαυτῷ.» (Λουκ. 9:47, Greek/Orthodox)

Μετάφραση: «Και ο Ιησούς, καθώς είδε τον συλλογισμό τής καρδιάς τους, έπιασε ένα παιδί, και το έστησε κοντά του·» (Λουκ. 9:47, Φίλος)

--------------

«οι δε ησύχασαν και επιλαβόμενος ιάσατο αυτόν και απέλυσεν.» (Λουκ. 14:4, WH)

Mετάφραση: «Κι εκείνοι δεν τόλμησαν να απαντήσουν. Τότε ο Ιησούς, αφού έπιασε τον άρρωστο, τον γιάτρεψε και τον άφησε ελεύθερο να φύγει.» (Λουκ. 14:4, Λόγος)

--------------

«Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος.» (Λουκ. 20:20, WH)


Μετάφραση: «Και αφού παραφύλαξαν, έστειλαν εγκάθετους, που υποκρίνονταν ότι είναι δίκαιοι, με σκοπό να τον πιάσουν από κάποιον λόγο, για να τον παραδώσουν στην αρχή, και στην εξουσία τού ηγεμόνα.» (Λουκ. 20:20, Φίλος)

--------------

«Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτὸν ἐπιλαβόμενοι Σίμωνα τινα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ' ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ.» (Λουκ. 23:26, WH)

Μετάφραση: «Και καθώς τον έφεραν έξω, έπιασαν κάποιον Σίμωνα Κυρηναίο, που ερχόταν από το χωράφι, και έβαλαν επάνω του τον σταυρό, για να τον φέρει πίσω από τον Ιησού.» (Λουκ. 23:26, Φίλος)

-------------

«Βαρναβᾶς δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδεν τὸν κύριον καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ καὶ πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ.» (Πράξ. 9:27, WH)

Μετάφραση: «Ο Βαρνάβας, όμως, αφού τον πήρε, τον έφερε στους αποστόλους, και τους διηγήθηκε πώς είδε τον Κύριο στον δρόμο, και ότι του μίλησε, και πώς στη Δαμασκό κήρυξε με παρρησία στο όνομα του Ιησού.» (Πράξ. 9:27, Φίλος)

--------------

«ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σιλᾶν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας.» (Πράξ. 16:19, WH)

Μετάφραση: «Και όταν οι κύριοί της είδαν ότι βγήκε η ελπίδα τού κέρδους τους, πιάνοντας τον Παύλο και τον Σίλα, τους έσυραν στην αγορά προς τους άρχοντες·» (Πράξ. 16:19, Φίλος)

-------------

«ἐπιλαβόμενοι δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Ἄρειον Πάγον ἤγαγον λέγοντες· δυνάμεθα γνῶναι τίς ἡ καινὴ αὕτη [ἡ] ὑπὸ σοῦ λαλουμένη διδαχή;» (Πάξ. 17:19, WH)

Μετάφραση: «Και πιάνοντάς τον από το χέρι, τον έφεραν στον Άρειο Πάγο, λέγοντας: Μπορούμε να μάθουμε, ποια είναι αυτή η νέα διδασκαλία, που κηρύττεται από σένα;» (Πράξ. 17:19, Φίλος)

--------------

«ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν ἐκλήθης καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων. ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ μέλλον, ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς ὄντως ζωῆς.» (Α΄ Τιμ. 6:12-19. WH)

Μετάφραση: «Αγωνίζου τον καλό αγώνα τής πίστης, κράτα την αιώνια ζωή, στην οποία και προσκλήθηκες, και ομολόγησες την καλή μαρτυρία, μπροστά σε πολλούς μάρτυρες […] θησαυρίζοντας στον εαυτό τους ένα καλό θεμέλιο στο μέλλον, για να απολαύσουν την αιώνια ζωή.» (Α' Τιμ. 6:12,19, Φίλος)

Πολλοί Έλληνες και οι αλλοδαποί μεταφραστές έχουν μεταφράσει στο επίμαχο εδάφιο το ρήμα «επιλαμβάνομαι» σαν «αναλαμβάνω» έχοντας προσθέσει αυθαίρετα και τη λέξη «φύσιν» η οποία δεν υπάρχει στο ελληνικό αρχαίο κείμενο.

Συγκρίνετε τα ακόλουθα χωρία:

«ου γαρ δήπου αγγέλων επιλαμβάνεται αλλά σπέρματος Aβραάμ επιλαμβάνεται.» (Εβρ. 2:16, WH)

Λανθασμένη μετάφραση Βάμβα: «Διότι βεβαίως δεν ανέλαβεν αγγέλων φύσιν, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβεν

Σωστή μετάφραση Μεταγλώττιση: «Γιατί, αναμφίβολα, δε βοηθάει αγγέλους, αλλά απογόνους [του] Αβραάμ βοηθάει

Από τα παραπάνω εδάφια φαίνεται ότι ο Ιησούς είναι ο Αρχηγός και ο Τελειωτής της πίστης που πήρε και κράτησε από το χέρι το υπόλοιπο του Βιολογικού Ισραήλ, τους εκλεκτούς του Θεού, προκειμένου να τους οδηγήσει έξω από τον κόσμο της διακονίας του γράμματος και του θανάτου, για να τους φέρει στην ελευθερία των τέκνων του Θεού, στη Νέα Ιερουσαλήμ της Βασιλείας των Ουρανών.

Όπως ο Μωυσής άφησε τον πλούτο της Αιγύπτου και πήγε να γίνει ίδιος με τους αδελφούς του, γιατί ο Θεός με το χέρι του ήθελε να δώσει σε αυτούς σωτηρία, έτσι και ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα σαν Υιός του Ανθρώπου για να πιάσει από το χέρι τα παιδιά Του και να τα οδηγήσει στη βασιλεία Του.

“Ενόμιζε δε (ο Μωυσής) ότι οι αδελφοί αυτού ήθελον νοήσει ότι ο Θεός διά της χειρός αυτού δίδει εις αυτούς σωτηρίαν· εκείνοι όμως δεν ενόησαν.” Πράξεις 7:25 - Βάμβας

Τούτον τον Μωϋσήν τον οποίον ηρνήθησαν ειπόντες· Τις σε κατέστησεν άρχοντα και δικαστήν; τούτον ο Θεός απέστειλεν αρχηγόν και λυτρωτήν διά χειρός του αγγέλου του φανέντος εις αυτόν εν τη βάτω. Ούτος εξήγαγεν αυτούς, αφού έκαμε τέρατα και σημεία εν γη Αιγύπτου και εν τη Ερυθρά θαλάσση και εν τη ερήμω τεσσαράκοντα έτη. Ούτος είναι ο Μωϋσής, όστις είπε προς τους υιούς του Ισραήλ· προφήτην εκ των αδελφών σας θέλει σας αναστήσει Κύριος ο Θεός σας, ως εμέ·» ( Πράξ. 7:35-38 )

Η έννοια του «επιλαμβάνομαι» στην Π.Δ.

Ησαΐας 41:8-10 Σὺ δέ, Ισραηλ, παῖς μου Ιακωβ, ὃν ἐξελεξάμην, σπέρμα Αβρααμ, ὃν ἠγάπησα, οὗ ἀντελαβόμην ἀπ᾿ ἄκρων τῆς γῆς καὶ ἐκ τῶν σκοπιῶν αὐτῆς ἐκάλεσά σε.» (Ησ. 41:8-10, Ο΄)

Μετάφραση: «Αλλά συ, Ισραήλ, δούλέ μου, Ιακώβ, εκλεκτέ μου, το σπέρμα Αβραάμ του αγαπητού μου, συ, τον οποίον έλαβον εκ των άκρων της γης και σε εκάλεσα εκ των εσχάτων αυτής και σοι είπα, Συ είσαι ο δούλός μου· εγώ σε εξέλεξα και δεν θέλω σε απορρίψει·»

Ο Θεός για δεύτερη φορά θα οδηγούσε το πιστό υπόλοιπο του λαού Του, το διασκορπισμένο στις τέσσερες γωνίες της γης, για να κληρονομήσει την επαγγελία και να εισέλθει στην πόλη της οποίας τεχνίτης και Δημιουργός ήταν ο Κύριος και πάντες θα γνώριζαν ότι αυτό είναι το ευλογημένο σπέρμα του Θεού.

«οὕτως ἐκ δευτέρας κληρονομήσουσιν τὴν γῆν καὶ εὐφροσύνη αἰώνιος ὑπὲρ κεφαλῆς αὐτῶν […] καὶ διαθήκην αἰώνιον διαθήσομαι αὐτοῖς καὶ γνωσθήσεται ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὸ σπέρμα αὐτῶν καὶ τὰ ἔκγονα αὐτῶν πᾶς ὁ ὁρῶν αὐτοὺς ἐπιγνώσεται αὐτούς ὅτι οὗτοί εἰσιν σπέρμα ηὐλογημένον ὑπὸ θεοῦ» (Ησ. 61:7-9 Ο΄)

«Και κατά την ημέρα εκείνη, προς τη ρίζα του Ιεσσαί, η οποία θα στέκεται σημαία των λαών, σ' αυτόν θα προστρέξουν τα έθνη, και η ανάπαυσή του θα είναι δόξα. Και κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος θα βάλει το χέρι του πάλι, μια δεύτερη φορά, για να αναλάβει το υπόλοιπο του λαού του, που θα μείνει, από την Ασσυρία, και από την Αίγυπτο, και από την Παθρώς, και από την Αιθιοπία, και από το Ελάμ, και από τη Σεναάρ, και από την Αιμάθ, και από τα νησιά της θάλασσας.

Και θα υψώσει σημαία στα έθνη, και θα συγκεντρώσει τούς απορριμμένους τού Ισραήλ, και θα συναθροίσει τούς διασκορπισμένους τού Ιούδα από τις τέσσερις γωνίες τής γης.

Και ο φθόνος τού Εφραΐμ θα αφαιρεθεί, κι αυτοί που εχθρεύονται τον Ιούδα θα αποκοπούν· ο Εφραΐμ δεν θα φθονεί τον Ιούδα, και ο Ιούδας δεν θα θλίβει τον Εφραΐμ.» (Ησ. 11:10-13 [Φίλος])

Ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής εξηγεί δια Πνεύματος Αγίου ότι ο Κύριος θα έκανε για Δεύτερη φορά Νέα Διαθήκη με το λαό Του, σύμφωνα με την οποία δεν θα υπήρχε ανάγκη έκαστος να διδάσκει τον πλησίον αυτού και τον αδελφόν αυτού λέγων «Γνώρισον τον Κύριον· διότι πάντες θέλουσι με γνωρίζει από μικρού έως μεγάλου αυτών· διότι θέλω είσθαι ίλεως εις τας αδικίας αυτών, και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμείσθαι πλέον.» (Εβρ. 8:11-12)


«Ιδοὺ ἡμέραι ἔρχονται φησὶν κύριος καὶ διαθήσομαι τῷ οἴκῳ ισραήλ καὶ τῷ οἴκῳ ιούδα διαθήκην καινήν οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν διεθέμην τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς αἰγύπτου ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου καὶ ἐγὼ ἠμέλησα αὐτῶν φησὶν κύριος ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ ισραηλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας φησὶν κύριος διδοὺς δώσω νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν γράψω αὐτούς καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν.» (Ιερ. 31:31-33)

Μετάφραση: «Ιδού, έρχονται ημέραι, λέγει Κύριος, και θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ και προς τον οίκον Ιούδα διαθήκην νέαν· ουχί κατά την διαθήκην, την οποίαν έκαμον προς τους πατέρας αυτών, καθ' ην ημέραν επίασα αυτούς από της χειρός διά να εξαγάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου· διότι αυτοί παρέβησαν την διαθήκην μου και εγώ απεστράφην αυτούς, λέγει Κύριος· αλλ' αύτη θέλει είσθαι η διαθήκη, την οποίαν θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ· μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, θέλω θέσει τον νόμον μου εις τα ενδόμυχα αυτών και θέλω γράψει αυτόν εν ταις καρδίαις αυτών· και θέλω είσθαι Θεός αυτών και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαός μου.» (Ιερ. 31:31-33)

Αυτή η λέξη «επιλαβομένου» στην Εβραΐκή γλώσσα είναι «chazaq» και σημαίνει σύμφωνα με το Strong’s Dictionary

H2388 חזק

châzaq khaw-zak'

Μια πρωτόγονη ρίζα; to fasten upon; hence to seize, bestrong (figuratively courageous, causatively strengthen, cure, help, repair, fortify), obstinate; to bind, restrain, conquer: - aid, amend, X calker, catch, cleave, confirm, be constant, constrain, continue, be of good (take) courage (-ous, -ly), encourage (self), be established, fasten, force, fortify, make hard, harden, help, (lay) hold (fast), lean, maintain, play the man, mend, become (wax) mighty, prevail, be recovered, repair, retain, seize, be (wax) sore, strengten (self), be stout, be (make, shew, wax) strong (-er), be sure, take (hold), be urgent, behave self valiantly, withstand.

«For he does not indeed take hold of angels [by the hand] , but he takes hold of the seed of Abraham. «(Εβρ. 2:16 [Darby])

Συμπέρασμα

Η παραπάνω μελέτη αποδεικνύει ότι η λανθασμένη μετάφραση του Βάμβα: «Διότι βεβαίως δεν ανέλαβεν αγγέλων φύσιν, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβεν» οδηγεί πολλούς κήρυκες της βίβλου και αναγνώστες, στην αντιβιβλική πίστη ότι ο Ιησούς είχε χωμάτινη σάρκα σαν κι εμάς και όχι σάρκα και αίμα που γεννήθηκαν από το Θεό. Η σάρκα και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, ήταν «εκ Πνεύματος Αγίου».

Ο Θεός να σας ευλογεί
<< Επιστροφή στην Αρχική σελίδα