Αιώνιος Διαθήκη

Εγγυητής o Ιησούς Χριστός

Θέματα της Αγίας Γραφής για ακριβέστερη κατανόηση των λόγων του Κυρίου και Θεού ημών Ιησού Χριστού και των Αγίων Αποστόλων


Η αναδημοσίευση συγκεκριμένων άρθρων κατόπιν άδειας των συντακτών τους και η παράθεση αποσπασμάτων από νομίμως δημοσιευμένα έργα τους δεν συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή της βιβλικής διδασκαλίας αυτών.

Οι επινοημένες νεκρές θρησκείες, παλιές και νέες «οδόν ειρήνης δεν γνώρισαν». Είναι δε κοινωνική αναγκαιότητα λόγω άγνοιας, παράγοντας αντιπαλότητας και η αιτία που έχει χυθεί τόσο αίμα στον κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός, που είναι η Οδός, η Αλήθεια, η Ανάσταση και η Ζωή, είναι υπεράνω των θρησκειών και αυτός είναι «ο Θεός της Ειρήνης».

For more articles in Εnglish click here

Antichrist


“[Little] children, it is the last time: and as you have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists, whereby we know that it is the last time.

They went out from us [= apostasy – separation from the first church] but they were not of us; for if they had been of us, they would no doubt have continued with us ...

read more >>

Η δευτέρα παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού και η απολύτρωση της γενιάς της πρώτης εκκλησίας


Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήρθε για δεύτερη φορά στη γενιά των Αποστόλων για να απολυτρώσει αυτούς και τους υπόλοιπους πιστούς, αλλά και για να εκδικηθεί με την οργή Του την γενιά των Γραμματέων και Φαρισαίων που σταύρωσαν τον Ιησού καθώς και τους αποστατημένους ιουδαϊζοντες χριστιανούς που «εξήλθαν» από ...

διαβάστε περισσότερα >>

Η Αποκάλυψη του Ιωάννη και η καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ.


Η επικρατούσα άποψη ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης αναφέρεται στο τέλος του κόσμου και της ανθρώπινης ιστορίας, στηρίζεται σε εξωβιβλικές πηγές, όπως, οι προβλέψεις των Μάγια, τού αστρολόγου Νοστράδαμου,τού Φοίβου Απόλλωνα μαζί με τις ιέρειες του Σίβυλλες, και άλλων μελλοντολόγων. Το τέλος του κόσμου, αναπαράγεται ...

διαβάστε περισσότερα>>

John's Revelation and the destruction of Jerusalem in 70 A.D.


The prevailing view that the book of Revelation refers to the end of the world and the end of the human history is based on extra-biblical sources, sush as the Mayan predictions, the astrologer Nostradamus, Pheebo Apollo along with his priestesses Sibyls and other and other futurists. The end of the world is reproduced for centuries ...


read more >>

Κύριος ο Θεός ημών Κύριος Εις έστιν

Άκουε Ισραήλ Κύριος ο Θεός ημών Κύριος εις έστιν (Δευτ. 6:4) Η έννοια του «Κύριος ο Θεός ημών Κύριος εις έστιν», είναι αντίθετη με την έννοια του «δυάς ή δυαδικός έστιν», «τριάς ή τριαδικός έστιν» και λοιπά. Για να καταλάβουμε τη σημασία του «Κύριος ο Θεός ημών Κύριος Εις έστιν» που το πνεύμα του Θεού είπε στον λαό Ισραήλ μέσω του Μωυσή, πρέπει να γνωρίζουμε ....

διαβάστε περισσότερα >>

Αντίχριστος


Στα μέσα του 1ου αι μ.Χ. ο Απόστολος Ιωάννης έγραψε:


Παιδία εσχάτη ώρα εστίν και καθώς ηκούσατε ότι αντίχριστος έρχεται και νυν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν, όθεν γινώσκομεν ότι εσχάτη ώρα εστίν. Εξ ημών εξήλθαν, αλλ' ουκ ήσαν εξ' ημών. Ει γαρ εξ' ημών ήσαν μεμενήκεισαν αν μεθ' ημών αλλά ίνα φανερωθώσιν ότι ουκ εισίν ...


διαβάστε περισσότερα >>

Το τέλος του Νόμου ο Χριστός

Ο Νόμος / Παλαιά Διαθήκη «ο παιδαγωγός εις Χριστόν», είχε σαρκικές διατάξεις λατρείας (βρώματα, πόματα, διαφόρους βαπτισμούς) διατεταγμένες έως καιρού διορθώσεως και εδόθη εκ διαταγών αγγέλων εις το δωδεκάφυλο έθνος του Ισραήλ, αλλά αυτοί δεν εφύλαξαν αυτόν. Διαθέτης της Παλαιάς ήταν ο "Δεσπότης πάντων" ο οποίος εισήλθε σε συνθήκη με τα σαρκικά ...


διαβάστε περισσότερα >>

Το Κατέχον και ο Κατέχων


Η λανθασμένα υποστηριζόμενη άποψη ότι το κατέχον ή ο κατέχων είναι η εκκλησία που εμποδίζει κωλύει τον αντίχριστο να αποκαλυφθεί ενώ ο Ιωάννης υποστηρίζει ότι οι αντίχριστοι «εξ ημών εξήλθαν» έχει ως βάση την εξ ίσου λανθασμένη άποψη ότι ο αντίχριστος θα αποκαλυφτεί στο τέλος της ιστορίας του κόσμου. Αυτή η εκδοχή οδηγεί τους μεταφραστές ...


διαβάστε περισσότερα >>

Ο ήλιος σκοτισθήσεται και η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής


Ο Ιησούς μιλούσε πάντα με παραβολές όπου έκρυβαν ένα βαθύ μήνυμα που ο Κύριος το απεκάλυπτε μόνο σ' αυτούς που Τον αγαπούσαν και ήθελαν να κάνουν το θέλημά Του. Μάλιστα τόνιζε με ιδιαίτερο τρόπο : «Ο έχων ώτα ακουέτω». Όποιος λοιπόν είχε δεχτεί τον Χριστό θα του δινόταν μεγαλύτερη συμμέτοχή και κατανόηση ...


διαβάστε περισσότερα >>

Ιουδαϊσμός - Χριστιανισμός και η θρησκεία των Οικουμενικών συνόδων


Ο ιστορικός βιβλικός μονοθεϊστικός Ιουδαϊσμός που ξεχώριζε ανάμεσα στις τριαδικές, πολυθεϊστικές θρησκείες των εθνών, κυοφόρησε τον Χριστιανισμό, δια μέσου των καταγραμμένων επαγγελιών της Τορά ή Πεντατεύχου του Μωυσή και των Ιουδαίων προφητών. Όταν όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και εξαπέστειλε ο Θεός τον τεχθέντα ....

διαβάστε περισσότερα >>

Η γέννηση της κρατικής θρησκείας των Οικουμενικών συνόδων

Ο εξελληνισμένος Χριστιανισμός και ο εκχριστιανισμένος Ελληνισμός επετεύχθησαν με την ανάμειξη της Πλατωνικής κατά βάση σκέψης και του μονοθεϊστικού Ιουδαιοχριστιανισμού, με πρωτεργάτη τον Ιουδαίο ελληνιστή φιλόσοφο Φίλωνα ο οποίος εξίσωνε τις εβραϊκές Γραφές με τον Πλατωνισμό και ενώ διέδιδε τις ελληνικές τις ελληνικές φιλοσοφικές θέσεις είχε την απατηλή ...


διαβάστε περισσότερα >>

Τα θηρία της Αποκάλυψης

Η ταύτιση του αντίχριστου με το θηρίο εκ της θαλάσσης που είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα (Αποκ. 13:1) στερείται κάθε βιβλικής βάσης. Τα όσα σχετικά περιγράφονται στο βιβλίο της αποκάλυψης έχουν να κάνουν με την Ρώμη (το θηρίο εκ της

θαλάσσης) και το Ισραήλ (το θηρίο εκ της γης) που αυτό είχε κέρατα δύο ως αρνίου και ελάλει ως δράκων και που ...


διαβάστε περισσότερα >>

Παιδία, εσχάτη ώρα εστίν

Η πρώτη εκκλησία ζούσε τις έσχατες ημέρες του Ιουδαϊσμού και του τυπικού του.


«Εκάλεσε δε ο Ιακώβ τους υιούς αυτού και είπε, Συνάχθητε, διά να σας αναγγείλω τι μέλλει να συμβή εις εσάς εν ταις εσχάταις ημέραις· συνάχθητε και ακούσατε, υιοί του Ιακώβ, και ακροάσθητε τον Ισραήλ τον πατέρα σας» (Γέν. 49:1-2).


διαβάστε περισσότερα >>

Η Βασιλεία των ουρανών

«Εν εκείναις δε ταις ημέραις έρχεται Ιωάννης ο βαπτιστής, κηρύττων εν τη ερήμω της Ιουδαίας και λέγων· Μετανοείτε· διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών.

Διότι ούτος είναι ο ρηθείς υπό Ησαΐου του προφήτου, λέγοντος· Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τας τρίβους αυτού». (Ματ. 3:1-3)

Το ίδιο κήρυξαν και οι δώδεκα Aπόστολοι


διαβάστε περισσότερα >>

Η γέννηση του βιβλικού Ιουδαϊσμού

Ο βιβλικός Ιουδαϊσμός ήταν η παραδοσιακή μονοθεϊστική θρησκεία των Εβραίων, που γεννήθηκε μετά την σύσταση τους ως έθνος. Ήταν η Θρησκεία των υποσχέσεων και των προσδοκιών με έντονο στοιχείο τους τύπους, οι οποίοι ήταν εικόνες των επουράνιων προσδοκώμενων πνευματικών αγαθών, που εκπληρώθηκαν δια Ιησού Χριστού και είχε ηλικιακό χαρακτήρα με γέννηση, ακμή και γήρας. Ο κυριότερος προφήτης και θεμελιωτής ....

διαβάστε περισσότερα >>

Η γέννηση του Φαρισαϊκού

Ιουδαϊσμού

Αρμόδιους για την διδασκαλία του λαού Ισραήλ και ερμηνεία του γραπτού νόμου είχε θέσει ο Θεός τους ιερείς, τους γιούς του Ααρών και για τις μεταξύ τους υποθέσεις και διαφορές τους υπέδειξε να διορίσουν κριτές και εισαγγελείς.

Ο θεσμός της βασιλείας που ζήτησαν οι Εβραίοι από τον τελευταίο κριτή, τον Σαμουήλ, δημιούργησε όπως και σε κάθε βασιλεία, οικογενειοκρατίες.


διαβάστε περισσότερα >>

Ο Αβραάμ πατέρας της πίστεως


Η επαγγελία του Θεού στον Αβραάμ,

ξεπερνούσε τα στενά όρια του σαρκικού γενεαλογικά εβραϊκού έθνους και αγκάλιαζε όλα τα τέκνα της πίστεως ανεξαρτήτως επίγειας εθνικότητος. Κάθε βιολογική ή εθνικοθρησκευτική αντίληψη της υπόσχεσης στερείται αληθείας. Δεν είπε ο Θεός στον Αβραάμ ότι θα είναι ο βιολογικός πατέρας όλων των εθνών, αλλά τον έκανε πατέρα της πίστεως των τέκνων της επαγγελίας τα οποία ....


διαβάστε περισσότερα >>

Η προέλευση της Κόλασης - Φωτιάς στην Χριστιανική Διδασκαλία

Η αντίληψη μίας ψυχής μέσα μας που δεν μπορεί να πεθάνει πρωτοέγινε «Χριστιανικό» δόγμα στα τέλη του δεύτερου αιώνα μ.Χ. Η κόλαση διδασκόταν στην Ελληνική φιλοσοφία πολύ καιρό πριν την εποχή του Ιησού με τον Πλάτωνα (427-347 π.Χ.) ως τον σημαντικό ηγέτη σε αυτήν την σκέψη. Η διδασκαλία ενός αιώνιου μέρους τιμωρίας για τους κακούς είναι το φυσικό ....

διαβάστε περισσότερα >>

Δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη


Όσοι προσμένουν χωρίς βιβλική υποστήριξη, την ανοικοδόμηση ενός τρίτου επίγειου Ναού στην Ιερουσαλήμ από «σύγχρονους Εβραίους» που δεν μπορούν να αποδείξουν την γενεαλογική τους συνέχεια από τον Αβραάμ, πιστεύουν σε μυθεύματα και φαντασιώνονται την επανάληψη της βιβλικής ιστορίας, μεμφόμενοι έτσι τον Θεό ως παραβάτη. Δίνοντας προσοχή σε μυθεύματα, συντηρούν τον .....

διαβάστε περισσότερα >>

Ο μετασχηματισμός του αρχικού Χριστιανισμού


Οι σημερινοί εκπρόσωποι και ακόλουθοι του επιβληθέντα σχισματικού «πατερικού πλατωνικού Χριστιανισμού» και οι γεφυρωμένες με αυτόν σύγχρονες Προτεσταντικές ομολογίες αρνούνται να δεχτούν την προ είκοσι αιώνων εκπλήρωση του Μωσαϊκού Νόμου και των Προφητών δια του Ιησού και τις απορρέουσες πνευματικές ευλογίες.


διαβάστε περισσότερα >>

Ιδού έρχεται με τις νεφέλες

Πολύ καθαρά φαίνεται ο Θεός να χρησιμοποιεί τα ουράνια φαινόμενα (σύννεφα, αστραπές, κεραυνούς, βροχή, χαλάζι, κατακλυσμό, καταιγίδα) με παραβολικό λόγο για να φέρει την οργή Του πάνω σε ασεβείς και απειθείς ανθρώπους ή την ευλογία Του στους αγαπημένους Του.

Τα κάνει να έρχονται, ή για παιδεία ή για τη δική του γη ή για έλεος.


διαβάστε περισσότερα >>

Κατανοήσατε τον Απόστολο και Αρχιερέα της ομολογίας μας τον Ιησού


Η διαδικασία εξιλέωσης στην επίγεια σκηνή του μαρτυρίου, που ήταν αντίτυπο της αληθινής επουράνιας, ολοκληρώνονταν με την έξοδο του αρχιερέα από τα άγια των αγίων. Ο αρχιερέας φορούσε λινή στολή υπηρεσίας, την οποία στην συνέχεια έπρεπε να εκδυθεί και να ενδυθεί τα πολυτελή ιμάτια αυτού που περιλαμβάνανε και το «λογείον των κρίσεων», το οποίο ήταν ...


διαβάστε περισσότερα >>

Η Παναγία των αρχαίων Ελλήνων


Στρατηγός, προστάτις και παρθένος. Είναι η θεά Αθηνά ή η Παναγία; Προστάτις των γυναικών, των παιδιών και του τοκετού. Είναι η Αρτεμις Παιδοτρόφος και Λοχεία ή μήπως η Παναγία; Συνετή, κόσμια, καλόβουλη, μειλίχια και πολυεύσπλαχνη, που δοκίμασε αβάσταχτο πόνο και γνώρισε πολλά βάσανα. Είναι η θεά Ίσις ή πρόκειται για την Παναγία, μητέρα του Χριστού;

Εκεί, στο γύρισμα του ελληνικού κόσμου από τον πολυθεϊσμό όταν ο δεύτερος άρχισε σιγά-σιγά να επικρατεί στη ....


διαβάστε περισσότερα >>

Βιβλική και Πλατωνική Ανθρωπογνωσία, Δύο Διαφορετικοί Δρόμοι Θεωρήσεως

Όταν κανείς αντιλαμβάνεται το αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ της βιβλικής και της πλατωνικής ανθρωπολογίας, δεν μπορεί παρά να απορεί για το γεγονός ότι πολλοί στοχαστές, φιλόσοφοι και θεολόγοι έχουν συσχετίσει και συνδυάσει τούτες τις δύο ανθρωπογνωσίες σαν να επρόκειτο για απόψεις συγγενικών έργων. Επί παραδείγματι, ο Φίλων ο Αλεξανδρεύς, Ιουδαίος φιλόσοφος που ήταν σύγχρονος του χριστού, πίστευε ότι ο Πλάτων αναπαρήγαγε ιδέες τις οποίες είχε πάρει από το βιβλικό βιβλίο της ....

διαβάστε περισσότερα >>

Μυθολογικά και Ουτοπικά Θρησκευτικά Ιδεώδη από την Ολοκλήρωση της Αποστολικής Διακονίας έως Σήμερα

Το παλαιό ουδέποτε έπαψε να υπάρχει.

Τα σημερινά χριστιανικά δόγματα και εκκλησίες που έχουν διαμορφώσει και το σύγχρονο παρακμάζοντα Δυτικό πολιτισμό, είναι διασκευές και προσαρμογές παλαιών μεταποστολικών μίξεων, γνωστικών ιουδαιοχριστιανικών, ανατολικών, αστρολογικών, μυθικών και άλλων θρησκευτικών εκδοχών, που ο χρόνος μετέφερε ή αναζωπύρωσε.


διαβάστε περισσότερα >>

Ο Γνωστικισμός, ο Πατερικός Μυθολογικός Χριστιανισμός και ο Βιβλικός Ιησούς


Η τριπλή υπόσταση δείχνει τρεις οντολογικές θεότητες, τρεις Θεούς και παραπέμπει στον Πολυθεϊσμό. Υπό αυτήν την έννοια ο «Χριστιανισμός», τον οποίο διαμόρφωσε η «πατερική σκέψη», είναι νέα πολυθεϊστική θρησκεία, παραλλαγή της αρχαίας και όχι μονοθεϊστική, όπως η ίδια κακώς επικαλείται. Αναμιγνύοντας «οι πατέρες» τον πολυθεϊσμό με τον μονοθεϊσμό διαιώνισαν την αρχαία θρησκευτική σκέψη του Πλωτίνου ότι: «Ο λατρεύων τους Θεούς, λατρεύει τον Θεό».

διαβάστε περισσότερα >>

Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική Θρησκεία και ο Φιλοσοφικός Ιησούς

Η ιδρυθείσα Eκκλησία του ζωντανού Θεού, δεν ήταν προσχέδιο μιας ατελούς θρησκείας ή ενός φιλοσοφικού συστήματος, το οποίο παρέδωσε ο Θεός στους «πατέρες - φιλόσοφους» της Ορθοδοξίας, για να το διαμορφώσουν τυπολατρικά, να το αποκρυσταλλώσουν δογματικά και να το εδραιώσουν οικουμενικά με θεσμικό εξαναγκασμό, καταπατώντας το «ει τις θέλει οπίσω μου ελθείν». Η Eκκλησία του Θεού ήταν και είναι «ο στύλος και το εδραίωμα (= στερέωμα / βάση) της αληθείας» ...

διαβάστε περισσότερα >>

Οι ρίζες του Χριστιανικού Σιωνισμού


Οι περισσότεροι Χριστιανοί Σιωνιστές είναι Σιωνιστές χωρίς να το ξέρουν. Μπορεί και να το αρνηθούν. Συνήθως περιγράφουν τους εαυτούς τους ως ‘Ευαγγελικοί’, ‘Dispensationalists’, ‘pre-Millennialists’, ή «αναγεννημένοι χριστιανοί». Πολύ λίγοι νιώθουν άνετα με τα ριζοσπαστικά στοιχεία του χριστιανικού Σιωνισμού αν σταματήσουν λίγο να το σκεφτούν, αλλά δεν το κάνουν. Η εκκλησία τους είναι για τους περισσότερους, μια άνετη κοινωνική διέξοδος, ειδικά για τις οικογένειές τους, και η κοινωνία που αυτοί επιθυμούν. Οι κοινωνικοί τους δεσμοί είναι πολύ ....


διαβάστε περισσότερα >>

Οι έσχατες ημέρες της Βασιλείας του σαρκικού Ισραήλ

Τα σύμβολα που ήταν και οι συνεκτικοί δεσμοί της εθνικοθρησκευτικής ταυτότητας των Εβραίων ήταν η Π.Δ. με τις επαγγελίες και η Ιερουσαλήμ με τον επίγειο Ναό της και τις τυπολατρίες, τους ιερείς, τα σκεύη και τις σαρκικές διατάξεις με στοιχεία κοσμικά.

Η Π.Δ. είχε ηλικιακό χαρακτήρα με γέννηση, ακμή και γήρας «το δε παλαιούμενον και γηράσκον είναι πλησίον αφανισμού». Οι ρήσεις των προφητών εκπληρώθηκαν, oι Λευίτες ιερείς έπαυσαν και τα επίγεια υποδείγματα των επουρανίων κάηκαν.

διαβάστε περισσότερα >>

Η απιστία του Θωμά και η λύτρωση του

Τα λόγια του Ιησού «Γκρεμίστε το ναό τούτο και μέσα σε τρεις ημέρες θα τον εγείρω» θα ηχούσαν στα αυτιά των αποστόλων σαν ένα δύσκολο αίνιγμα σε όλη την συμπόρευση τους με τον Ιησού στα τριάμισι χρόνια της επίγειας διακονίας Του. Ποιος ήταν άραγε ο Ιησούς, που όταν κάποιοι θα γκρέμιζαν το Ναό του Σώματος Του θα μπορούσε ο ίδιος να τον εγείρει (δηλ. να τον αναστήσει) σε τρεις ημέρες; Οι Ιουδαίοι είχαν κατηγορήσει τον Ιησού όταν θεράπευσε τον παραλυτικό άνθρωπο την ημέρα του ...

διαβάστε περισσότερα >>

Gnosticism, Patristic Mythological Christianity and the Biblical Jesus

Natures are special and distinct and they are not composed, except in Mythology. Jesus did not have two parents, a father and a mother, like the biological man and the mythical god-men, nor did he have two natures united in one hypostasis, a biological, earthly one and a heavenly one, but he was whole, "Born" by the will of the heavenly Father, who was in His Son, and the Son was in His Father. Jesus was the manifestation of the invisible and immortal Hypostasis of the Eternal God and functioned just like His Father....

διαβάστε περισσότερα >>

Οι Τέσσερις Καβαλάρηδες της Αποκάλυψης

Ανέκαθεν το άλογο λόγω της δυνάμεως του και της αφοβίας του χρησιμοποιείτο για διάφορους συμβολισμούς, αναλόγως του χρώματός του, όπως δύναμη, ταχύτητα / γρηγοράδα κ.ά, αλλά κυρίως συμβόλιζε τη ζωή και το θάνατο. Στην Αποκάλυψη ο λευκός ίππος και ο αναβάτης του, συμβολίζει την Νίκη και την Βασιλεία του Ιησού Χριστού και των Αγίων (19:14), και την οργή Του πάνω στους ασεβείς εκ των Ιουδαίων. Ο κόκκινος ίππος, τον εμφύλιο Πόλεμο των Εβραίων. Ο μαύρος ίππος, τον Λιμό (πείνα) που έπεσε στην Ιερουσαλήμ ...

διαβάστε περισσότερα >>

Πότε γράφτηκε το βιβλίο της Αποκάλυψης

Ο σκοπός της Αποκάλυψης ήταν να δείξει ο Θεός στους δούλους Του, Ιουδαίους χριστιανούς του πρώτου αιώνα (όχι γενικά στον κόσμο), αυτά που έπρεπε να γίνουν «εν τάχει» σύντομα, γρήγορα και που ήταν η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, το γκρέμισμα και κάψιμο του Ναού της, που θα σήμαναν και το τέλος του Ιουδαϊσμού. Μακαρίζεται ο αναγιγνώσκων, οι ακούοντες και τηρούντες τους λόγους της προφητείας, διότι ο καιρός που θα γινόντουσαν αυτά ήταν εγγύς (πλησίον).

διαβάστε περισσότερα >>

(666) ή (Εξακόσιοι εξήκοντα εξ)

Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία λοιπόν (το θηρίο εκ της θαλάσσης) δεν ταυτοποιείται ως «Αντίχριστος» με τα στοιχεία που δίνονται από τους αποστόλους, διότι, δεν την περιμένανε να έρθει, υπήρχε ήδη προ Χριστού, λατρεύονταν ήδη ως «θεά Ρώμη» η ευεργέτιδα και προστάτιδα επικυρίαρχος δύναμη, ποτέ δεν ήταν μέρος η μέλος της εκκλησίας του Χριστού, ούτε και ποτέ εξήλθε / αποστάτησε απ΄αυτή, ούτε ήταν άνθρωπος, αλλά ο αριθμός του ονόματος αυτού ήταν αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτού εξακόσιοι εξήκοντα έξ και όχι 666, δηλαδή τριάδα ομοίων αριθμών .....

διαβάστε περισσότερα >>

Στην Κόλαση δεν καίει καμιά φωτιά

Έτσι, τις πρώτες ενδείξεις για έναν Άδη όπου βασανίζονται αμαρτωλοί βρίσκουμε στο σύνθετο, ψευδεπίγραφο βιβλίο του Ενώχ, που, κατά τα φαινόμενα, η καταγραφή του άρχισε το 2ο π.Χ. αι. και ολοκληρώθηκε οριστικά το 2ο μ.Χ. αι. από άγνωστους Ιουδαίους. Εκεί φαίνεται, κάτω από την επίδραση ελληνιστικών αντιλήψεων, στο Β΄ Ενώχ (12) να γίνεται λόγος για Παράδεισο και για Κόλαση ως τόπο τιμωρίας, όπου κυλάει ένα φοβερό ποτάμι κι όλος ο τόπος είναι γεμάτος φωτιά, παντού αγιάζι και παγωνιά, δίψα και ρίγη, ενώ τα δεσμά είναι σκληρά, φέροντας όπλα αιχμηρά και άλλα ...

διαβάστε περισσότερα >>

Η πολιτικά επιβεβλημένη «ορθόδοξη» δογματική είναι ενάντια στην ιουδαιοχριστιανική πίστη

Η ανορθόδοξη δογματική της Ρωμαϊκής Θρησκείας, η οποία διαφημίζεται ως ασπίδα προστασίας ενάντια στις παλαιές και στις σύγχρονες Θρησκευτικές τάσεις, αποκρυστάλλωσε την δογματική της ενάντια στη βιβλική πίστη. Χαρακτηριστική είναι η άποψη που ειπώθηκε για τον Πατέρα της, Γρηγόριο Νύσσης τον Καππαδόκη, ότι «μπόρεσε καλύτερα απ' όλους να μεταφυτεύσει στο εσωτερικό του χριστιανικού κόσμου την πνευματική κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας».

διαβάστε περισσότερα >>

Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσι είσθαι φευδοδιδάσκαλοι

Μήπως τελικά πολλοί χριστιανοί των ημερών μας εκλαμβάνουν κατά το δοκούν τις προφητείες του Ιησού που ήταν για τις έσχατες ημέρες της Παλαιάς Διαθήκης που ζούσε η γενιά των Αποστόλων. Μεταθέτουν έτσι τις προφητείες του Ιησού που ήταν για εκείνη τη γενιά για χιλιάδες χρόνια μετά, ώστε να τις προσδιορίζουν στις δικές μας ημέρες και αργότερα;

Πέφτουν έτσι όμως στο λάθος και την πλάνη των συγχρόνων του Ιεζεκιήλ που μετέθεταν την προφητεία του για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλώνιους όταν έλεγαν ...


διαβάστε περισσότερα >>

Οι Αβρααμικές θρησκείες και ο Χριστός

Και οι τρεις Αβρααμικές θρησκείες ((Ιουδαϊσμός, πατερικός Ρωμαϊκός Χριστιανισμός και Ισλάμ) θεωρούνται θρησκείες του «ΒΙΒΛΙΟΥ» που σημαίνει υποταγή του «νεκρού» σαρκικού ανθρώπου σε θεϊκούς γραπτούς νόμους και διατάξεις, αν και στην πορεία και οι τρεις δέχτηκαν την ανθρώπινη παρέμβαση. Οι Εβραίοι ανέμειξαν τον Ιουδαϊσμό με την απόκρυφη ιουδαϊκή γραμματεία (παραδόσεις), οι Έλληνες τον Χριστιανισμό με την αρχαία θρησκεία (Φιλοσοφία), και οι Άραβες ανέμειξαν το Ισλάμ (που είναι κράμα Ιουδαϊσμού, Χριστιανισμού , Ζωροαστρισμού και άλλων αρχαίων θρησκειών) με τις αραβικές θρησκευτικές παραδόσεις ...

διαβάστε περισσότερα >>

Γκρίζες Ζώνες

Ο ιδιωματισμός «Γκρίζες Ζώνες» είναι επινόημα της Τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και δηλώνει την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε νησάκια και ύδατα του Αιγαίου πελάγους. Την ίδια τακτική του «Γκριζαρίσματος» της μόνης Αλήθειας που είναι ο Χριστός και το ρήμα Του «Εγώ ειμί η Αλήθεια», μεταχειρίστηκαν και οι φιλόσοφοι πατέρες της «Ορθοδοξίας» οι οποίοι πέτυχαν την σύγκλιση της ανθρώπινης σοφίας με την Θεία αλήθεια και εποχούμενοι στο άρμα της «θεολογίας», ανακήρυξαν την σύζευξη τους ως «Αλήθεια», κάμπτοντας στην συνέχεια κάθε αντίδραση. Έτσι μυθολογικές , γνωστικές και λοιπές δοξασίες, εκλαμβάνονται έκτοτε από τον....

διαβάστε περισσότερα >>

Η Βαβυλώνα

«Ασπάζεται υμάς η εν Βαβυλώνι συνεκλεκτή και Μάρκος ο υιός μου.» (Α΄ Πέτρ. 5:13)

Η Βαβυλώνα απ’ όπου έγραψε ο απόστολος προς τους περιτετμημένους Πέτρος ήταν η Βαβυλώνα της Αιγύπτου, το σημερινό Κάϊρο, όπου ζούσαν πολλοί Ιουδαίοι. Στην Αποκάλυψη «η πόλις η μεγάλη» καλείται πνευματικώς «Σόδομα» και «Αίγυπτος» και είναι η Ιερουσαλήμ «όπου ο Κύριος αυτών εσταυρώθη (11:8)», επίσης καλείται πνευματικώς και «Βαβυλώνα». Η Βαβυλώνα ήταν η Χαλδαϊκή αυτοκρατορία με πρωτεύουσα..

διαβάστε περισσότερα >>

Ο Νέος Ουρανός και η Νέα Γη

Μια από τις πιο τρομακτικές εικόνες μέσα στη Βίβλο όπως αυτή διδάσκεται από το μεγαλύτερο μέρος των κηρύκων όλων σχεδόν των χριστιανικών δογμάτων, είναι αυτή της ολοκληρωτικής καταστροφής του κόσμου. Οι ουρανοί και η γη θα εξαφανιστούν καθώς θα λιώνουν από την πυράκτωση των στοιχείων τους, πιθανόν ύστερα από μια πυρηνική έκρηξη και σύντηξη των πυρήνων των ατόμων των στοιχείων τους. Μάλιστα κάποιοι προχωρούν ακόμη πάρα πέρα και ανακηρύσσουν τον απόστολο Πέτρο ως ένα κορυφαίο πυρηνικό.

διαβάστε περισσότερα >>

Άρρεν και Θήλυ κατά τους Γνωστικούς


Την κατά την Βίβλο, οικοδομή της γυναίκας με υλικό μία από τις πλευρές (= τα οστά που σχηματίζουν την θωρακική κοιλότητα) του χοϊκού Αδάμ, οι Γνωστικοί, την παρερμήνευαν ως παράτυπο και παροδικό διαχωρισμό του θηλυκού, από του αρσενικού και ως την αιτία του θανάτου. Φαντασιώνονταν έναν αρχέτυπο πνευματικό ανδρόγυνο θεό, (δίφυλο, άρρεν και θήλυ), δημιουργό της ανθρωπότητας, ο οποίος χωρίστηκε στα δύο και έχασε την αρχική του εικόνα της ενοφυλίας.

διαβάστε περισσότερα >>

Η αξία της Δαβιδικής καταγωγής του Ιωσήφ, του άνδρα της Μαρίας, στην κατανόηση του επουράνιου ανθρώπου Ιησού, Υιού του Θεού

Μελετώντας λοιπόν τις επιστολές, σε πραγματικό χρόνο, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτές γράφτηκαν για Χριστιανούς εξ Ιουδαίων οι οποίοι είχαν την γνώση των κειμένων των προφητών και του Νόμου, και ήξεραν ότι ο μεσσιανικός βασιλιάς και λυτρωτής του Ισραήλ επρόκειτο να είναι απόγονος του Δαβίδ, εκ φυλής Ιούδα, που θα ένωνε τα διασκορπισμένα πρόβατα των δώδεκα φυλών κάτω από μία αρχή (Ωσηέ 1:9-11).

διαβάστε περισσότερα >>

Η διασάφηση του εδαφίου Εβραίους 2:16

Καθημερινά καθώς μελετάμε τις Γραφές κατανοούμε νέα πράγματα με το φως που ο Ιησούς Χριστός δίνει στους αγαπητούς Του. Η σωστή κατανόηση των μεταφρασμένων βιβλικών κειμένων απαιτεί την σύγκριση τους με το αρχαίο. Ακολουθώντας αυτόν τον δρόμο θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε το εδάφιο (Εβραίους 2:16) μέσω του αρχαίου ελληνικού κειμένου και άλλων ελληνικών μεταφράσεων καθώς και αγγλικών. Το ρήμα «επιλαμβάνεται» είναι το βασικό κλειδί για την εξήγηση ...

διαβάστε περισσότερα >>

Ο Μόνος αληθινός Θεός φάνηκε με Σάρκα

Για να ισχύει μια Διαθήκη θα πρέπει να προηγηθεί ο θάνατος του Διαθέτη δηλαδή Αυτού που έκανε την διαθήκη. Ποιός έκανε την πρώτη αλλά και τη Δεύτερη Διαθήκη με το λαό Ισραήλ; Μήπως ο Ίδιος ο Θεός και Πατέρας δεν έκανε και τις δύο Διαθήκες, Παλαιά και Καινή; Άρα έπρεπε να πεθάνει ο Θεός. Ο Θεός όμως είναι Πνεύμα και δεν μπορεί να πεθάνει γι ' αυτό ετοίμασε σώμα και αίμα, δηλαδή τον άνθρωπο εξ ουρανού, που ήρθε και πέθανε για τις αμαρτίες όλων.

διαβάστε περισσότερα >>

Το Σπέρμα, ο Νόμος της Φύσης και το Δέντρο της Ζωής, μέσα από τις σελίδες της Βίβλου

Πριν την πλάση του χοϊκού ανθρώπου, ο Θεός δημιούργησε το κατάλληλο φυσικό περιβάλλον όπου ο Πρώτος άνθρωπος, για την ωφέλειά του, έπρεπε «κατά φύσιν ζην», δηλαδή να ζήσει, όχι παρεμβατικά ή εξισωτικά με την φύση, αλλά να ζήσει αρμονικά με τους αμετάβλητους «νόμους της φύσης», να αναπτυχθεί, να πληθύνει και να εξασκήσει τις δραστηριότητές του. Εξ αρχής λοιπόν ο άνθρωπος πλάστηκε υπό «νόμο» και έπρεπε για να ευτυχήσει να ζήσει σύμφωνα με αυτόν «κατά φύσιν» και όχι «παρά φύσιν». Κύρια μέριμνα του Θεού για τον άνθρωπο, καθώς και για τους υπόλοιπους ζωντανούς οργανισμούς, ήταν να του εξασφαλίσει ...

διαβάστε περισσότερα >>

Το Χάραγμα του Ονόματος του Θηρίου (=Βασιλεία) ή του Αριθμού του Ονόματος Αυτού

Το μέτρο αφορούσε αποκλειστικά όσους κατοικούσαν στη γη του Ισραήλ, στους οποίους είχε παραχωρηθεί το δικαίωμα να μη προσκυνούν τον Καίσαρα και την θεά Ρώμη, αλλά να λατρεύουν το δικό τους Θεό, και νομοθετήθηκε από την πολιτική και θρησκευτική εξουσία του θηρίου εκ της γης με σκοπό την διατήρηση της εξουσίας και των προνομίων της. Οι λοιπές επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας λάτρευαν την θεά Ρώμη ως προστάτιδα και ευεργέτιδα και τον εκάστοτε Καίσαρα με προθυμία, επιδιώκοντας μάλιστα μετά σπουδής τον τίτλο της νεωκόρου των Σεβαστών. (Νεωκορία = προνόμιο κατασκευής αυτοκρατορικού ναού ........

διαβάστε περισσότερα >>

Σύντομη επισκόπηση στην εξέλιξη των θρησκειών

Το κενό μεταξύ της αλήθειας του Θεού και της Θρησκείας ήταν και είναι πάντα το εντονότερο και άλυτο πρόβλημα των θρησκευτικών ηγετών. Η αποτυχία της μετάδοσης των αγαθών βουλών του Θεού για τον άνθρωπο στις κοινωνίες και στους πολιτισμούς, μέσω των θρησκειών, αποτυπώνεται στην κατάρρευση της ηθικής και των αξιών και των αδιεξόδων που βιώνει η ανθρωπότητα. Οι όποιες μεταρρυθμίσεις ή αντιμεταρρυθμίσεις και η συνεχής ίδρυση νέων θρησκευτικών αποχρώσεων, αδυνατούν να διαφωτίσουν ή να ζωοποιήσουν τον θνητό άνθρωπο. Τούτο είναι αποκλειστικό έργο του Αναστημένου και Ζωντανού Ιησού Χριστού. Συνεχίζοντας την ουτοπική τους πορεία μέσα στον χρόνο και έχοντας την επίγνωση ότι το θρησκευτικό ερέθισμα ...

διαβάστε περισσότερα >>

Οι Αντιδράσεις στη Δράση του Ιησού και των Αποστόλων και η Εξέλιξή τους

Οι συνέπειες της «Pax Romana» (εφαρμογή του Ρωμαϊκού Δίκαιου, κοινή γλώσσα, οδικό και θαλάσσιο δίκτυο, κοινό νόμισμα), ήταν ευνοϊκές για την πραγματοποίηση πάσης φύσεως αποστολών και την διακίνηση αγαθών και ιδεών. Επιπροσθέτως, η οργάνωση των εβραϊκών συναγωγών στα έθνη, διευκόλυνε την διάδοση του θείου μηνύματος, που ένωσε τους διασπαρμένους εκλεκτούς, από το δεκάφυλο οίκο Ισραήλ και από το δίφυλο οίκο Ιούδα, κάτω από το Αρχηγό της Ζωής Ιησού, ένωση, που εκπλήρωσε την προφητεία του Ωσηέ και αποτέλεσε την μήτρα των πρώτων Εβραίων μαθητών (απαρχή). (Ωσηέ 1:9-11, Α΄ Πέτρ. 2:10, Ιωάν. 11:51-52)

διαβάστε περισσότερα >>

Η «Τρισήλιος Θεότητα» από τα βάθη της Ελληνικής Μυσταγωγίας στα «Μενού» των σύγχρονων Ουτοπικών Μεσσιανικών και Σιωνιστικών Κινημάτων

H τριπλή φύση της περιφοράς του Ήλιου κατά τους αρχαίους σοφούς

«Η φύση της ουράνιας περιφοράς του ήλιου θεωρείτο από τους αρχαίους σοφούς ως τριπλή. Σύμφωνα με τους μυημένους της αρχαιότητας, υπάρχουν τρεις ήλιοι σε κάθε ηλιακό σύστημα που αναλογούν στα τρία κέντρα ζωής, δηλαδή σε νου, ψυχή και σώμα. Τους ονόμαζαν Τριπλό Φως ή Τριπλό Λόγο. Πνευματικό ήλιο, ψυχικό ήλιο και φυσικό ήλιο. Στην ιεραρχική δομή του αυτοκράτορα Ιουλιανού προηγείται ο υπέρτατος ήλιος που ταυτίζεται με την Ιδέα του Σύμπαντος, το νοητό σύμπαν στο οποίο υπάγονται οι ανώτερες αρχές ....

διαβάστε περισσότερα >>

Διαχρονικός Ταλιμπανισμός

Οι Ταλιμπάν ή Ταλεμπάν είναι οι σπουδαστές του κινήματος της ισλαμικής γνώσης οι οποίοι κατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν το 1996 μετά από εμφύλιο πόλεμο. Η «χριστιανική» Δύση παρόλο που βρίσκεται σε πολιτισμική παρακμή η ίδια, ορθώς κατηγορεί το θεοκρατικό καθεστώς των Ταλιμπάν ως βάναυσο, καταδικάζοντας τις βάρβαρες πρακτικές τους, όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, τις οποίες θεωρούν κατώτερες των ανδρών και χρήσιμες μόνο για αναπαραγωγή. Όμως αυτές οι αντιλήψεις ανισότητας, υποτέλειας και κοινωνικού υποβιβασμού της γυναίκας σε σχέση με τον άνδρα είναι παλαιές, όπως θα δούμε στην συνέχεια, και αναδεικνύουν την διαχρονική ανισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα η οποία καλλιεργήθηκε από λαθεμένες φιλοσοφικές και θρησκευτικές ......

διαβάστε περισσότερα >>

Ιησούς, ο Επουράνιος Άνθρωπος

«Πάσα σαρξ δεν είναι η αυτή σαρξ, αλλά άλλη μεν σαρξ των ανθρώπων, άλλη δε σαρξ των κτηνών, άλλη δε των ιχθύων και άλλη των πτηνών. Είναι και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια· πλην άλλη μεν η δόξα των επουρανίων, άλλη δε η των επιγείων.» (1Κορ. 15:39-40)

O Iησούς είναι ο ίδιος ο Θεός που φανερώθηκε με ουράνια σάρκα (σώμα) και που την ταυτίζει με το μάνα εξ ουρανού.


«Ο πρώτος άνθρωπος εκ γης χοϊκός, ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού.» (1Κορ. 15:47, (GR/Orthodox)


διαβάστε περισσότερα >>

Η ζωή (ψυχή) και η απώλεια της

«Η ιδέα αυτή της αθανασίας της ψυχής η οποία γεννήθηκε στις μυστηριακές θρησκείες παρελήφθη κατόπιν από τη φιλοσοφία· ο Πλάτων είναι ο πρώτος Έλληνας φιλόσοφος, ο οποίος αφού την παρέλαβε από την ορφική παράδοση τη συστηματοποίησε και τη δίδαξε. Η αθανασία, διδάσκει ο Πλάτων, ανήκει στη φύση και στην ουσία της ψυχής. Αυτή η φιλοσοφική αντίληψη περί αθανασίας είχε τόση δύναμη και άσκησε τέτοια επίδραση επί του Χριστιανισμού, ώστε και σήμερα ακόμα μετά την παρέλευση δύο χιλετηρίδων, να θεωρείται μεταξύ διαφόρων φιλοσοφικών και θεολογικών κύκλων ως χαρακτηριστικώς χριστιανική διδασκαλία .....»

διαβάστε περισσότερα >>

Η φυλακή του φανατισμού

Κάθε μορφή φανατισμού (θρησκευτική, ιδεολογική ή άλλη) έχει αρνητικές έως και καταστρεπτικές επιπτώσεις στον χαρακτήρα του ανθρώπου, στην πνευματική ή σωματική του υγεία και κατά συνέπεια στις κοινωνικές του σχέσεις. Ο φανατισμός προέρχεται από την απόλυτη εμπιστοσύνη και στήριξη μιας θρησκευτικής πίστης ή ιδεολογίας χωρίς προηγουμένως να φιλτράρονται και να ερευνώνται τα υπάρχοντα δεδομένα τους. Ο «φανατισμένος» αρνείται την έρευνα διότι πιστεύει ότι η «ιδεοληψία» του είναι αυτή που θα τον «σώσει» ή θα τον κάνει ευτυχή. Ο «φανατισμένος» είναι θύμα προσηλυτισμού και πειθήνιο εκτελεστικό όργανο των .....

διαβάστε περισσότερα >>

«Όστις εν μορφή Θεού υπάρχων» (Φιλιπ. 2:6)


Σύγχρονοι «κήρυκες του Χριστού» και οι οπαδοί τους [επηρεασμένοι από την γνωστικίζουσα «πατερική σκέψη» της προΰπαρξης του δεύτερου θεού Υιού, ως συνάναρχου και συναΐδιου με τον Πατέρα Θεό, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό αν και είναι αχώριστος και αδιαίρετος με τον Πατέρα και ενσαρκώθηκε στον άνθρωπο Ιησού], μεταχειρίζονται τον λόγο του αποστόλου Παύλου για τον επουράνιο και όχι βιολογικό άνθρωπο Ιησού «Όστις εν μορφή Θεού Υπάρχων» για να στηρίξουν και αυτοί την αντι-βιβλική δοξασία των πατέρων της Ορθοδοξίας.


διαβάστε περισσότερα >>